دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه

دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه
دانلود مقاله عمران پروژة سازه های بتن آرمه|50307782|zaranetwork
فهرست مطالب پروژه
الف) محاسبات و جزئيات تحليل و طراحی


 1. تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه نوع دال با ضخامت يکنواخت باشد.................................................................................


 2. طراحی نهايی دالها........................................................................................


 3. ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها......................................................................


 4. تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها.......................................................


 5. آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(1.0D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستونها با بارهای قانم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستونها و لنگرهای مربوطه................... 6. محاسبة ماکزيمم نيروی جانبی در اثر باد يا زلزله.........................................


 7. تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف...................


 8. آناليز قابها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه.................................... 9. ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای 5 و8 برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستونها در طبقات................................


 10. طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد..................................


 11. طراحی نهايی ستونها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی............................


 12. طراحی پله ها.........................................................................


 13. طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين.........................................


 14. طراحی شالوده های ساختمان....................................................................


 15. اصلاح طراحی بر اساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله...............


 16. کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی...........................


 17. برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد)........................................


ب) نقشه های کامل اجرايی پروژه
مشخصات پروژه :
ساختمان بتن آرمه موردنظر که شکل آن در صفحه بعدی آورده شده است, دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تيرها , ستونها و ديوارها تشکيل ميدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زيرزمين, پارکينگ و ساير طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آيين نامه بارگذاری 519 و آيين نامه زلزله 2800 ايران تعيين گرديده است و طراحی نيز براساس آئين نامه بتن ايران انجام شده است. اين ساختمان دارای دو ديوار برشی به ضخامت 25 سانتيمتر در يک جهت می باشد که آناليز آن همراه با آناليز قابهای آن انجام می شود. سيستم باربر جانبی آن در يک جهت قاب خمشی ويژه و در جهت ديگر ترکيبی از ديوار برشی ويژه و قاب خمشی ويژه است. شرايط محيط ملايم بوده و نوع زمين از نوع 2(شن و ماسه مترکم) با مقاومت مجاز σ=270KN/m2می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=300MPa می باشد.
ديوارهای ساختمان در قسمت بيرونی(پيرامونی) با ضخامت 20 سانتيمتر و با احتساب 40% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تيغه های داخلی با ضخامت 10 سانتيمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاريهای مربوط به ديوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائين سقفها به صورت فرضی انتخاب گرديده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانيت انتخاب شده است.

-ترسيم مقاطع سه تيپ کف و تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه از نوع دال با ضخامت يکنواخت باشند.
مقاطع تيپ های کف(پارکينگ, مسکونی و بام) در نقشه های پيوست ترسيم شده است.
الف ) تعيين ضخامت دال :
سيستم دال اين ساختمان دو طرفه مي‌باشد كه بر اساس روابط موجود براي دالهاي دوطرفه ، براي حدس اوليه ابعاد داريم :
h = 1/160 (محيط)
ضخامت دال در بزرگترين چشمه :
h = 1/160 ( 2 * (5.1+5.2) ) = 12.875 ~ 13 cm
بنابراين با فرض يکنواخت بودن ضخامت دال, مقدار 15 سانتی متر بعنوان ضخامت دال پيشنهاد می شود.
ب)محاسبه بار کف ها:
- دال بتني بام و خرپشته
براي پوشش كف در بام و سقف خرپشته از آسفالت استفاده شده است.

وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m110

1

2200

0.05

آسفالت

15

-

-

-

قير گوني در دو لابه

160

1

1600

0.1

پوكه براي شيب بندي

360

1

2400

0.15

دال بتني

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 690 kg/m2

-دال بتني در طبقات :


وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m110

1

2200

0.05

موزاييك و ملات

80

1

1600

0.05

پوكه

360

1

2400

0.15

دال بتني

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 595 kg/m2
مقدار 5 سانتيمتر پوكه براي ايجاد فضاي مناسب جهت انتقال و جاسازي تجهيزات در نظر گرقته شده است.
-دال بتني طبقه همکف :وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m42

1

2100

0.02

ملات ماسه سيمان

91

1

1300

0.07

پوكه

360

1

2400

0.15

دال بتني مسلح

21

1

2100

0.01

پوشش کنيتکس

جمع : 514 kg/m2
ج)محاسبه بار سطحی ديوارها:
الف)ديوارهای داخلی(تيغه ها):
براي ديوار داخلي , از دو لايه نازك كاري ( گچ و خاك , سفيد كاري ) استفاده شده است. (جزئيات مطابق ديتيلها)
وزن واحد سطح

تعداد

وزن واحد حجم

ضخامت به متر85

1

850

0.100

آجر مجوف

48

2

1600

0.015

گچ و خاك

13

2

1300

0.005

سفيد كاري

جمع : 146 kg/m2
وزن اين تيغه ها بصورت گسترده همراه با بارهای زنده به حساب می آيد.

ب ) ديوار پيراموني :


وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

44

1

2200

0.02

ملات پشت سنگ

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 315 kg/m2

وزن واحد سطح براي ديوار پيراموني در جهت ديوار برشی برابر kg/m2 315 ميباشد.
با احتساب 40 درصد بازشو در جهت قاب خمشی داريم :

وزن واحد سطح ديوار در جهت قاب خمشی=315×( 1 – 0.4 ) =189 kg/m2

ج ) ديوار برشي :


وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

44

1

2200

0.02

ملات پشت سنگ

612

1

2450

0.25

بتن مسلح

32

1

1600

0.02

گچ و خاك

13

1

1300

0.01

سفيد كاري

جمع : 757 kg/m2

ب ) ديوار داخلی(دور راه پله) :
وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

48

2

1600

0.015

گچ و خاك

13

2

1300

0.005

سفيد كاري

جمع : 231 kg/m2
ب ) دورچينی بام :
وزن واحد سطح kg/m2

تعداد

وزن واحد حجم kg/m3

ضخامت به متر
m170

1

850

0.20

آجر مجوف و ملات

56

1

2800

0.02

سنگ گرانيت

84

2

2100

0.02

ملات پشت سنگ

جمع : 310 kg/m2
د)خلاصة بارهای گستردة کف ها:
بارهای گسترده هر کف شامل بارهای مرده و زنده است: که بارهای مرده عبارتند از: وزن دال و تيغه ها. بنابراين داريم:بار زنده(kg/m2)

بار مرده(kg/m2)

کف طبقه

مجموع((kg/m2

بار معادل تيغه ها(kg/m2)

وزن کف(kg/m2)

500

660

146

514

همکف

200

741

146

595

طبقات

150

690

-

690

بام

البته در راه پله های طبقات بار زنده بعلت کاربری مسکونی ساختمان برابر با 350 kg/m2در نظر گرفته شده است.


تعداد صفحات:50(به همراه فایل های اتوکد)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن در این صفحه درج شده (به طور نمونه) و ممکن است به دلیل انتقال به صفحه وب بعضی کلمات و جداول و اشکال پراکنده شده یا در صفحه قرار نگرفته باشد که در فایل دانلودی متن کامل و بدون پراکندگی با فرمت وردwordکه قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است.مطالب دیگر:
📂گزارش کارآموزی مجتمع پتروشیمی خراسان📂گزارش کارآموزی برق قدرت(پست توزیع خصوصی)📂مکاترونیک و رباتیک📂دانلود پاورپوینت سنگزنی و ماشین های سنگزنی📂طراحی چرخدنده مخروطی از صفر تاصد📂تحقیق ارتقای فرایند آموزش و توانمند سازی كاركنان در بیمارستان به روش FOCUS- PDCA📂دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز📂دانلود پاورپوینت کنترل اتوماتیک📂دانلود پاورپوینت شیر های هیدرولیکی📂دانلود پاورپوینت آنالیز واریانس ANalysis Of VAriance📂دانلود پاورپوینت سیستم های خنک کننده خودرو📂مدیریت حرارتی در مبدل های الکترونیک قدرت📂پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف📂پرسشنامه نگرش مذهبی گلریز و براهنی (1353)📂پرسشنامه بررسی وضعیت مهد کودک‌ها📂مقیاس ارزیابی اهمالکاری📂پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)📂پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی📂پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری📂مقیاس جو روانی اجتماعی کلاس📂مقیاس خودكارآمدی تحصیلی📂گزارش کارآموزی اجرای یك سازه آپارتمانی 3 طبقه 12 واحدی با سیستم اسکلت فلزی📂گزارش کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات،جهاد کشاورزی شهرستان گنبد📂گزارش کارآموزی بازرسی فنی خطوط لوله شركت نفت فلات قاره ایران و بازرسی مرتبط با تأسیسات شركت نفت📂گزارش کارآموزی سیستم سردخانه و تصفیه‌ خانه شركت كشت و صنعت گرگان (یك و یك)