برنامه تحت اکسل محاسبه ظرفیت گروه جوش , تحت بار برون محور

برنامه تحت اکسل محاسبه ظرفیت گروه جوش , تحت بار برون محور
برنامه تحت اکسل محاسبه ظرفیت گروه جوش , تحت بار برون محور|50296768|zaranetwork

به کمک این برنامه می توان بار مجاز گروه جوش تحت بار برون محور را در 11 حالت تعیین کرد.


نمایی از محیط برنامه :