ظرفیت حرارتی مصالح و دیوار ترومپ (پکیج کامل)

ظرفیت حرارتی مصالح و دیوار ترومپ (پکیج کامل)
ظرفیت حرارتی مصالح و دیوار ترومپ (پکیج کامل)|50291327|zaranetwork

ظرفیت حرارتی


ظرفیت حرارتی مصالح، به وزن مخصوص و گرمای ویژه ی آنها بستگی دارد. هر چه وزن مخصوص یک جسم بیشتر باشد، ظرفیت حرارتی آن بیشتر است. ظرفیت حرارتی دیوارها نیز به ضخامت و فشردگی مصالح آنها بستگی دارد. برای مثال، مدت زمانی که حرارت ناشی از تابش آفتاب و گرمی هوا از سطح خارجی به سطح داخلی انتقال می یابد، برای یک ورق آهنی حدود چند دقیقه و برای یک دیوار سنگی ضخیم چندین ساعت است


دیوار ترومپ: ...