فایل ورد دستورالعمل و فرم های نظام پیشنهادات doc.

فایل ورد دستورالعمل و فرم های نظام پیشنهادات doc.
فایل ورد دستورالعمل و فرم های نظام پیشنهادات doc.|50274883|zaranetwork

فایل ورد دستورالعمل و فرم های نظام پیشنهادات doc.


یکی از رویه های مورد نیاز سازمانها به منظور جلب مشارکت کارکنان دستورالعمل و فرمهای نظام پیشنهادات است. این دستورالعمل برای شما که در بخش تضمین کیفیت و یا منابع انسانی سازمان فعالیت می نمایید و همچنین کلیه علاقمندانی که می خواهند با این رویه ها آشنا شوند بسیار کاربردی است.


اما محتوای فایل هایی که در اختیار شما قرار می گیرد به شرح ذیل است:


فلوچارت روش اجرایی اکسل


دستورالعمل نظام پیشنهادات


فرم ارائه پیشنهادات


فرم ارزیابی پاداش


فرم ثبت و پیگیری


فرم درخواست کارشناسی


تصویر استند جوایز ویژه