157-تاثیر سیاستهای مختلف فرمونگذاری الگوریتم كلونی مورچه در حل مساله طراحی شبكه

157-تاثیر سیاستهای مختلف فرمونگذاری الگوریتم كلونی مورچه در حل مساله طراحی شبكه
157-تاثیر سیاستهای مختلف فرمونگذاری الگوریتم كلونی مورچه در حل مساله طراحی شبكه|50120449|zaranetwork

عنوان مقاله: تاثیر سیاستهای مختلف فرمونگذاری الگوریتم کلونی مورچه در حل مساله طراحی شبکه
شناسه (COI) مقاله: ICCE08_762
منتشر شده در هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در سال ۱۳۸۸

مشخصات نویسندگان مقاله:رسول عندلیبیان - کارشناس ارشد حمل و نقل، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
هدایت ذکایی آشتیانی - استاد گروه برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف،


خلاصه مقاله:


مساله طراحی شبکه عبارت است از انتخاب زیر مجموعهای امکانپذیر از مجموعه پروژههای پیشنهادی بطوریکه هزینه استفاده کنندگان در شبکه حداقل شود. این مساله به علت دو سطحی بودن، که سطح پایین آن تخصیص ترافیک و سطح بالای آن یافتن کمانهای بهینه است، جزو مسایل پیچیده حمل و نقل بشمار میآید. راهکارهای متفاوتی برای حل این مساله ارایه شده است که یکی از آنها، الگوریتم سیستم مورچه است. در این مطالعه تلاش گردیده تا عملکرد الگوریتم سیستم مورچه با تعریف سیاستهای مختلف فرمونگذاری تقویت شود و اثرات هر یک در حل مساله طراحی شبکه مورد ارزیابی قرار گیرد. در همین راستا سه روش مختلف فرمونگذاری تحت عناوین سیاست پایه، سیاست نخبهای، سیاست پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت هاند. نتایج کاربرد این سیاستها برای شبکه سایوکس فالز نشان داد از میان سیاستهای فرمونگذاری مطرح شده سیاست پیشنهادی برای فرمونگذاری دارای عملکرد بهتری است.


کلمات کلیدی:
مساله طراحی شبکه - تخصیص ترافیک - سیستم مورچه - سیاست فرمونگذاری