اسلام و خودکفایی

اسلام و خودکفایی
اسلام و خودکفایی|50104663|zaranetworkشرائط خودکفایی


1. تبیین نظری اقتصاداسلامی


پویایی اجتهاد


استفاده از کارشناس


2. حفظ اصول وارزشها


معنویت


حفظ ارزشهای انقلاب


عدالت اقتصادی


دفاع از محرومان و مستضعفان


موانع خودکفایی


موجبات خودکفایی


خودباوری


حصراقتصادی


قناعت و دوری از رفاه


تکیه بر عوامل تولید


استفاده از تجربیات اقوام دیگر


نوع فایل : ورد