بررسي تراوش در زير يك سد خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود

بررسي تراوش در زير يك سد خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود
بررسي تراوش در زير يك سد خاكي با استفاده از روش اجزاي محدود|50077283|zaranetwork

در اين تحقيق موضوعات اجزاي محدود، مش بندي، المان مثلثي، شبكه جريان، تراوش بررسی می شوند معادله حاكم بر جريان آب در زير سدها با روش اجزائ محدود و استفاده از رابطه
باقيمانده هاي وزني گالركين حل شده است . براي اين منظور برنامه كامپيوتري تهيه و يك سد خاكي
ناهمسان مدل گرديده است . مشخص است با ريزتر كردن شبكه حجم محاسبات بالا رفته ولي دقت
افزايش مي يابدتخمين مقدار نشت آب زير زميني (تراوش) در شرايط مختلف هيدروليكي به منظور تحليل پايداري سدهاي خاكي

از ضرورت برخوردار است. اصول محاسبات تراوش در سدهاي خاكي بر پايه معادلات لاپلاس و استفاده از شبكه جريان
استوار است.
در اين مقاله از روش اجزاي محدود با المان هاي مثلثي سه گرهي براي حل عددي معادله ديفرانسيل پيوستگي دو بعدي
جريان (معادله لاپلا س) و ترسيم شبكه جريان در زير يك سدخاكي كه بر روي خاك غير همسان قرارگرفته استفاد شده و با
استفاده از آن ارتفاع فشار آب درنقاط مختلف و مقدار جريان از زير سد محاسبه شده اس ت. كارايي روش با يك مثال كه
درآن براي كاهش نشت، زير سد دو پرده سپر قائم در لايه نفوذپذير شالوده قرار گرفته است، نشان داده شده اس ت. براي
حل و مقايسه از دو نوع مش بندي (شبكه بند ي) استفاده شده كه در حالت اول يك شبكه مثلثي با المانهاي تقريبا يكنواخت و
در حالت دوم در محدوده نزديك به سپرها كه احتمال بيشترين گراديان خروجي را دارد سعي شده است محدوده به المان
مي باشد. (Refinement) هاي كوچكتري تقسيم بندي شود. كه خود مفهومي ساده از تظريف بهينه
اجزاي محدود، مش بندي، المان مثلثي، شبكه جريان، تراوش