پاور پوینت آموزشی روش های حل مساله

پاور پوینت آموزشی روش های حل مساله
پاور پوینت آموزشی روش های حل مساله|50026318|zaranetwork


PROBLEM SOLVING PROCESSES


تعريف مسئله


عوامل كليدي ناكارآمدي جلسات حل مسئله:


آغاز كار تيم: مقررات بنيادي و اهداف


گامهاي حل مسئله


شناسايي و انتخاب مسئله


تعيين هدف حل مسئله


تعيين راه حلهاي بالقوه براي حل مسئله


تجزيه و تحليل ابعاد مختلف


جمع آوري اطلاعات


شناسايي علل ريشه اي بروز مشكل


ارزيابي راه حلهاي مختلف


انتخاب بهترين راه حل و برنامه ريزي چگونگي حل مسئله


به اجرا درآوردن بهترين راه حل


ارزيابي نتابج حاصل از راه حل اجرا شده


استاندارد كردن راه حل بعنوان روش تازه


كشف مسئله اي تازه


محاسن استفاده از روش نظام يافته


گام اول
شناسايي و انتخاب مسئله و تعيين هدف حل مسئله


تعيين وزن عوامل موثر:


گام دوم
تجزيه و تحليل ابعاد مختلف مربوط به مسئله


تكنيك هاي جمع آوري اطلاعات


گام سوم
تعيين راه حلهاي بالقوه براي حل مسئله


روشهاي توليد ايده


قواعد طوفان ذهني


گام چهارم
ارزيابي و انتخاب راه حلهاي مختلف


نكات مهم جهت شناخت و ارزيابي راه حلها


ماتريس انتخابي زوجي


گام پنجم
به اجرا در آوردن بهترين راه حل


نكات مورد توجه در اجرايي كردن عمليات


گام ششم
ارزيابي نتايج حاصل از راه حل اجرا شده


نتايج حاصل از مميزي