ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای

ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای
ارزیابی تقویت خمشی پایه پل های بتن آرمه توسط GFRP تحت بارگذاری دوره ای|50025038|zaranetwork

خلاصه مقاله:
توسعه مستمر علم در عرصه مهندسی سازه و زلزله موجب شده است تا برای نوسازی و بهسازی در سال های اخیر از روش های نوین و مصالحی جدید استفاده شود که در گذشته طولانی ساخت و ساز سابقه نداشته است در میان این نوآوری ها FRP مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف از جایگاه ویژه برخوردار می باشد تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان FRP را باید مصالح ساختمانی هزاره سوم نامید.استفاده از کامپوزیت FRP به عنوان یک گزینه عملی نسبت به رو شها و فنون مقاوم سازی مرسوم و متداول در سازه های بتنی به طور روزافزون در حال توسعه می باشد . امروزه نگهداری از سازه ها به دلیل هزینه ساخت و تعمیر بسیار حائز اهمیت می باشد. با مطالعه رفتار سازه های بتنی مشخص م یشود عوامل متعددی مانند: اشتباهات طراحی و محاسبه، عدم اجرای مناسب ، تغییر کاربری سازه ها از دوام آنها م یکاهد ضمناً تغییر آیین نامه های ساختمانی (باعث تغییر در بارگذاری و ضرایب اطمینان می شود) نیز سبب ارزیابی و بازنگری مجدد طرح و سازه می گردد تا در صورت لزوم بهسازی و تقویت شود. خرابی های مشاهده شده در ساختمانها و پلها طی زلزله های اخیر نیاز مبرم به مقاومسازی لرزهای سازههای موجود را نشان میدهد..در این تحقیق با استفاده از نرم افزارهای موجود رفتار FRP تحت بارگذاری دوره ای جانبی و تأثیرآن در تقویت ظرفیت خمشی و شکل پذیری ستون مورد بررسی قرار می گیرد.با مقایسه فرم سیکل های منحنی هیسترزیس در دو حالت مدل سازی با ABAQUS ونتایج حاصل از اطلاعات 102 ستون دایره ای که توسط مرکز پژوهش مهندسی زلزله (PEER) گردآوری شده است ،به دقت مورد نیاز برای صحت نتایج می رسیم.