بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)

بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)
بررسی آسیب پذیری ساختمانهای بتن مسلح خمشی با استفاده از شاخص خسارت پارك-انگ (مطالعه موردی زلزله های طبس و منجیل)|50020251|zaranetwork

چکیده


آیین نامه طرح ساختمان ها درباره زلزله یا استاندارد 2800 ایران در سال 1365 تدوین و در تاریخ 7/67 لازم الاجرا بودن آن به تصویب هیات دولت رسیده و پس از 11 سال این آیین نامه مورد بازنگری قرار گرفت . در این مدت تعداد زیادی ساختمان بر اساس این استاندارد ساخته شده اند .


در ارزیابی آسیب پذیری سازه های بتنی نحوه برخورد مناسب با پدیده زلزله و پیش بینی صحیح و دقیق اثرات آن برسازه از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. با رخ دادن زلزله های بزرگ و مخرب در چند دهه اخیر همچنین توسعه روش های مطالعاتی و امکانات آزمایشگاهی ثابت شده است که افزایش مقاومت سازه به عنوان تک پارامتر طراحی در روش سنتی نمی تواند به تنهایی ایمنی کافی را تأمین نموده و یا خسارت سازه ای را کاهش دهد.امروزه یکی از پارامترهایی که در نگرش نوین پژوهشگران به رفتار سازه ها مدنظر قرار گرفته، مفهوم انرژی در سازه ها می باشد. انرژی هیسترتیک که پس از رخدادتسلیم و در حلقه های هیسترزیسآن تلف می شود اثر بسیار عمده ای در ایجاد خسارت سازه ای سیستم دارد و مهم ترین جزء معادله انرژی وارده به سازه هااست. لذا کنترل این مقدار انرژی، می تواند به کنترل رفتار سازه و میزان خسارت آن رهنمون گردد. میزان انرژی هیسترتیک در یک سازه می تواند شاخصی از سطح خسارت وارده و یا میزان نرمی آن باشد. در این مقاله برای ارزیابی آسیب پذیری قاب های بتنی خمشی از شاخص خسارت پارک-انگ به علت تأثیر انرژی هیسترتیک در آن استفاده شده است. بدین منظورتعدادی قاب بتنی خمشی که بارگذاری جانبی آن مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندراد 2800 – ویرایش سوم) می باشد انتخاب و طراحی شده اند.