پروژه: بتن آرمه

پروژه: بتن آرمه
پروژه: بتن آرمه|41014493|zaranetwork

بخش اول

محل احداث ساختمان در شهرپارس آباد بوده که ازنظر لرزه خیزی آیین نامه 2800 دارای خطر نسبی زیاد است. مقاومت مجاز فشاری خاک برای طراحی پی (1.2kg/cm) با توجه به صورت تحقیق تعریف شده است. زمین از نوع گروه (3) است و شرایط محیط متوسط در نظر گرفته می شود . قبل از اجرای عملیات آرماتور بندی و قالب بندی روی بستر خاک تسطیح شده یک لایه بتن مگر با عیارkg/cm*3150 به ضخامت 10 سانتیمتر به منظور ایجاد سطح صاف برای پیاده کردن محور ستون ها و همچنین جلوگیری از تداخل خاک و بتن شالوده ریخته می شود.


مطالب دیگر:
علم در قرآنعلوم 1علوم دامی وپرورش اسبعمل آوري خوراكعملکرد EDC در سال 1389عملکرد روانشناسان اجتماعیعملکرد طبیعی کبدعملکرد واحد نظارت بر مواد غذایی و بهداشتیعملكرد اهداف بخش آب در برنامه سوم و چهارم توسعهعملكرد غدة تيروئيد و فعاليت ورزشعملكرد مديريت نيروي انساني در سال 1389عملكرد ميدان در طراحي شهريعملگر ها و عناصر نهاييعمليات تکرارعمليات نجات و حمل مصدومعمليات روانيعناوين پژوهش هاي مورد نياز دستگاههاي اجرايي در شهرستان مشهد مقدسعنوان آب H2Oعنوان چایعنوان پروژه علفهاي هرزوكنترل ان در شرايط دیمعنوان پودمان روابط كارعنوان تحقیق ایمنی تانک های ذخیره سازیعنوان تحقیق تهیه‌ی نانوکامپیوزیت‌های منیزیم و کاربردهای آنعنوان تحقیقLCD 216عنوان درس نظريه هاي جامعه شناسي 2