کودکان کار خیابان؛ انسان‏شناسی شهری و فضای شهری

کودکان کار خیابان؛ انسان‏شناسی شهری و فضای شهری
کودکان کار خیابان؛ انسان‏شناسی شهری و فضای شهری|41011500|zaranetwork

، بررسی تصور کودکان کارِ خیابان از فضاهای شهری خواهد بود؛ در این تحقیق مسئله تصور ذهنی کودکان کار از خلال دو مجموعه و نظریه مورد بررسی قرار گرفته است. در این گفتار مسئله کودکان کار امری گریز ناپذیر و غیر قابل انکار زندگی شهری در نظر گرفته شده است و با پذیرفته شدن این اصل به مسئله رویکرد آنها به شهر توجه شده است