ترجمه طلایی پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها

ترجمه طلایی پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها
ترجمه طلایی پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها|41008565|zaranetwork

پیاده ­سازی سیستم خبره برای ثبت رخدادها

چکیده - سیستم خبره­ی پرولوگ(APES)با هدف قابل نگهداری بودنتوسط کارشناسدامنه(یعنیبدون نیاز بهمهارت­های برنامه­نویسی) به پشتیبانی ازجستارو گسترشمبنای دانش از یک رابطخط فرمانبا استفاده از یکفرمتقرار گرفته بر روی زبان طبیعی می­پردازد. این سیستمقوانین وحقایقرا درمبنای دانشجستجو می­کند وحقایقاز دست رفتهرا از کاربردرخواستمی­کند. هنگامیکهراه­حلیپیدا می­شود،استنتاجیکه منجربه این نتیجهمی­شود (یعنی قوانین وحقایق استفاده شده)و راه­حل­های دیگرنمایش داده می­شوند. دانش در فایلمتنی حاویمحمولات پرولاگبااپراتورهایتعریف­شده بیان می­شود تا آن را زباندامنه-خاصبکند کهبیش از حدازفرمت ورودیواقعی دور نیست که آن را توسط کارشناسدامنهبدون نیاز بهپرولاگو یامهارت­های برنامه نویسیعمومیحفظ می­کند.این منجر بهایده­ و هدف اصلی می­شود.

کلمات کلیدی: برنامه­نویسی منطقی در رویدادها، بیان دانش رویدادها، سیستم­های خبره، اثبات قضیه.

An Implementation of Expert System For Registration of Events
Mandeep Kaur Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India
Upasna Garg Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India
Vinod Singla Assistant Professor Guru Kashi University Talwandi Sabo Punjab India


ABSTRACT
A Prolog expert system (APES) supporting querying and extending the knowledge base from a command-line interface using a format oriented on natural language with the aim of being maintainable by the domain expert (i.e. without requiring programming skills). The system will search the rules and facts in the knowledge base and request missing facts from the user. When a solution is found the inference that lead to the conclusion (i.e. the used rules and facts) and additional solutions can be displayed. The knowledge is represented in text files containing Prolog predicates with defined operators to make it a domain-specific language which is not too far from the actual input format making it maintainable by the domain expert without requiring Prolog or general programming skills. This leads to the core idea and goal.
Keywords & Phrases: logic programming in Events Events knowledge representation expert systems theorem proving.

مقدمه

چندین گزاره­ی اساسی وجود دارد: حقایق، قوانین و جستارها. چند شکل از عبارات همانطور که تاکنون بیان شده است وجود دارد:


مطالب دیگر:
📗پاورپوینت سازمانی جهانی استاندارد📗پاورپوینت آموزش مهارت های زندگی📗پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها📗پاورپوینت مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد📗پاورپوینت داروهای مورد استفاده در بیماریهای گوارشی📗پاورپوینت صفر تا صد مدیریت و کنترل پروژه📗پاورپوینت پرکاری تیروئید📗پاورپوینت تحلیل تطبیقی از استراتژی سازمانهای موفق و ناموفق📗پاورپوینت تاریخچه مکانیسم های دفاعی📗پاورپوینت مطالعه مودم ADSL📗پاورپوینت کاربردهای فناوری نانو در شریانهای حیاتی📗پاورپوینت بررسی نمونه طراحی هتل📗پاورپوینت مطالعه مباحث مدیریتی📗پاورپوینت مهمترین مطالب نمونه برداری در آزمایشگاه📗پاورپوینت دستگاه عصبی بدن📗پاورپوینت امنیت شبکه های کامپیوتری📗پاورپوینت دوره نوجوانی و بلوغ📗پاورپوینت پردازش تحلیلی بر خط برای پشتیبانی تصمیم📗پاورپوینت آسیب های استخوانی مفصلی و عضلانی بدن📗پاورپوینت جراحی عمومی پانکراتکتومی📗پاورپوینت آموزش دستور زبان فارسی📗پاورپوینت اکسی توسین در تولید مثل مرد📗ترجمه مقاله انگلیسی : Security in the Internet of Things A Review📗جزوه دستنویس و تایپ شده درس شبکه پیچیده پویا - دکتر محمدزاده📗پاورپوینت بازاریابی در راستای خدمات