پیاده سازی token ring در شبیه ساز opnet

پیاده سازی token ring در شبیه ساز opnet
پیاده سازی token ring در شبیه ساز opnet|41006825|zaranetwork

آموزش و پیاده سازی شبکه token ring در شبیه ساز opnet در 16 صفحه بصورت تصویری و مرحله به مرحله شامل ایجاد تحقیق جدید، پیکربندی، اجرا و مشاهده نتایج نشان داده شده است.