روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب

روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب
روش مرتب سازی جدید رویداد های پایه در تحلیل درخت عیب|41006815|zaranetwork

مرتب سازی رویدادهای پایه، مسئله ای مهم در تحلیل درخت عیب بر اساس دیاگرام تصمیم گیری باینری (BDD) است. تلاش‌های زیادی به منظور پیدا کردن یک راهکار مرتب سازی موثر انجام شده است که پیچیدگی BDD را نیز کاهش دهد. در این مقاله، یک روش مرتب سازی جدید، به نام روش مرتب سازی اولویت پیشنهاد شده است. در روش جدید ارایه شده نه تنها اثر لایه ها در درخت عیب در نظر گرفته می‌شود بلکه اثر رویدادهای مکرر، رویدادهای مجاور، و تعداد رویدادها تحت یک گیت مشترک نیز در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این چهار معیار، اولویت بندی مرتب کننده رویدادهای پایه، تعریف می‌شود. روش جدید ویژگی‌های مثبت روشهای مبتنی بر ساختار و مبتنی بر وزن را به ارث می‌برد. امکان ارزیابی رویدادهای پایه بر اساس روش مبتنی بر ساختار و اندازه زیر درخت‌ها بر اساس روش مبتنی بر وزن دهی، وجود دارد. با استفاده از مثال‌های نشان داده شده است که، روش مرتب سازی اولویت پیشنهاد شده از دیدگاه کاهش تعداد گره ها در BDD و بهبود کارایی، در تبدیل درخت عیب به BDD نسبت به روش های مرتب سازی موجود برتری دارد.