نمونه سوالات امتحانی کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری93-92

نمونه سوالات امتحانی کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری93-92
نمونه سوالات امتحانی کاربرد نرم افزار های رایانه ای در حسابداری93-92|41003470|zaranetwork

برای امتحانی باید روی دانلود کلید کنید

1- به منظور کار با اینترنت کدامیک از نرم افزارهای زیر بکار می رود؟

الف) Internet Explorer ب) Media Player ج ) Control Panel د) Notepad