ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP

ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP
ترجمه مقاله مزیت رقابتی پروژه های ERP|41002937|zaranetwork

چكیده
در این مطالعه، ما یك مدل مفهومی، كه به تساوی بر تئوری پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی، به منظور بررسی رابطه و هدف رقابتی است را می سازیم. ما این مدل را با بررسی ERP بین عوامل موفقیت مهم و حساس مربوط به اجرای نرم افزار استفاده می كنند امتحان می كنیم. ما پی بردیم (SEM) 217 سازمان در استرالیا كه از مدل سازی معادلا ساختاری ،datafrom كه سازمانها می توانند به بهترین مزیت رقابتی از طریق مدیریت هوشیارانه دست یابند: 1)آموزش و یادگیری 2) فعالیتهای یكپارچه سازی سیستم. شاید در بعضی شرایط ناخواسته، نه تنها مهندسی مجدد فرآیند كسبوكار كه به خوبی انجام شده باشد بلكه تحقیقای كه به خوبی مدیریت شده است هم نمیتوانند الزاما ما را به سوی مزیت رقابتی هدایت نمایند. ما دانش ها بر مزیت رقابتی تاثیر میگذارند اما ممكن است مابقی اینطور CSF پیشین را با ارایه شواهد شاخص بسط دادهایم كه برخی از نباشند. نتایج تایید میكنند كه كل تحقیق انتقال درآمد را میتوان با درك تاثیر عوامل در هر دو عملكرد مدیریت تحقیق وعملكرد پس از پیادهسازی بهبود بخشید.

برخی پیامدهای نظری و مدیریتی از یافته های مطالعه و محدود سازی مورد بحث هستند.


كلمات كلیدی: پیاده سازی، مزیت رقابتی، برنامه ریزی منابع سازمان .(BPR) تحقیق، یكپارچه سازی سیستم ها، آموزش و یادگیری، مهندسی مجدد فرآیند كسب و كار، مدیریت (CSFها) عوامل بحرانی موفقیت ، (PLS) حداقل مربعات جزئی (ERP)