تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5

تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5
تحقیق با موضوع تهیه نرم افزاری جهت ترسیم گیت ها تا درجه 5|40277583|zaranetwork

توضیحات:

38صفحه قالب ورد قابل ویرایش

بخشی ازمتن:

استفاده از یک نرم افزار برنامه نویسی قدرتمند برای استفاده از متدهای گرافیکی وسهولت برنامه نویسی

1.ایجاد یک صفحه جهت نمایش نمای کلی نرم افزار به صورت Form

2.ایجاد لیستی از گیت ها جهت انتخاب به صورت Check Box

3.ورودی گیت ها 1و0 است ما میتوانیم یا به صورت text از کاربردریافت کنیم

یا به صورت True False در یک لیست جدا گانه

به شکل انتخابی Option Button دریافت کنیم

چند مورد انتخابی خالی بایستی داشته باشیم تا گیت هایی که در مراحل بعد

به عنوان ورودی می خواهد استفاده شود درلیست ورودی ظاهر شده و

قابل استفاده باشد

4.ایجاد دکمه هایی برای خروج و کار از نوع و معرفی پروژه واجرای برنامه

5. استفاده از آرایه جهت نگه داری موارد انتخابی

6.استفاده از تابع برای سهولت برنامه نویسی وکم حجم شدن برنامه

7.استفاده از توابع موجود در زبان برنامه نویسی منظور توابع گیت هاست

8.تعیین حالات بوجود آمده برای ورودی هر گیت

9.نگه داری خروجی هرگیت زیرا ممکن است ورودی گیت بعد باشد

10.مشخص کردن ورودی ها به عنوان مثال اولی یا دومی ورودی ویا ورودی بیرونی است یا خروجی گیت قبلی

11.ایجاد ارتباط بین ترسیم کد نویسی از طریق تعریف یک کلاس کامل که تمام برنامه را شامل میشود.

فهرست برخی ازمطالب:

پیاده سازی الگوریتم برنامه3.تعاریف متغیرهای کلاس داخلی ---------------------------------64. پیاده سازی الگوریتم-----------------------------------------75. تعاریف متغیرهای کلاس اصلی----------------------------------96. تابع ترسیم گیت را در level وcount مشخص -------------------127.کلاس گرافیکی---------------------------------------------148.تابع خروجی گیت-------------------------------------------9. تابع تشخیص گیت در قالب Option Button --------------------17 وتابع تشخیص countدر هر level

پیاده سازی الگوریتم برنامه
3.تعاریف متغیرهای کلاس داخلی ---------------------------------6
4. پیاده سازی الگوریتم-----------------------------------------7

5. تعاریف متغیرهای کلاس اصلی----------------------------------9

6. تابع ترسیم گیت را در level وcount مشخص -------------------12

7.کلاس گرافیکی---------------------------------------------14

8.تابع خروجی گیت-------------------------------------------

9. تابع تشخیص گیت در قالب Option Button --------------------17 وتابع تشخیص countدر هر level