دفترچه محاسبات پل بزرگراهی از نوع تیر پیش ساخته بتنی

دفترچه محاسبات پل بزرگراهی از نوع تیر پیش ساخته بتنی
دفترچه محاسبات پل بزرگراهی از نوع تیر پیش ساخته بتنی|40275975|zaranetwork

دفترچه محاسبات کاربردی طراحی یک دستگاه پل بزرگراهی با کمک نرم افزارهای CSI Bridge و SAP2000 با استانداردهای روز ایران و AASHTO


فهرست مطالب

مقدمه
طراحی دال
طراحی شاهتیر
طراحی کوله
بارهای وارده
ترکیبات بارگذاری
محاسبه سختی فنرهای شمع ها
طراحی ستون
طراحی شمع
طراحی برشگیر
ظرفیت باربری شمع
طراحی نئوپرن
طراحی دال دسترسی و جانپناه


مناسب برای دانشجویان عمران، مهندسان مشاور و پیمانکار