پاورپوینت استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model

پاورپوینت استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model
پاورپوینت استاندارد CMM الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار Capability Maturity Model|40250064|zaranetwork

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 40 صفحه

1 استاندارد CMM Capability
Maturity
Model الگوی استاندارد تكامل توانایی فرآیند تولید نرم افزار 2 CMM چیست ؟
ساختار CMM
ساختار سازمانی و نقش ها
تعریف سطوح CMM و زمینه فرآیندهای كلیدی CMM
ارزیابی CMM كلیات الگوی تكامل توانایی 3 استاندارد نرم‌افزار تدوین شده توسط دانشكده مهندسی نرم‌افزار دانشگاه كارنگی ملون آمریكا و مؤسسه SEI (Software Engineering Institute) چارچوبی است برای توصیف اجزای كلیدی یك فرآیند كارآمد جهت تولید نرم‌افزار
چارچوبی است برای توصیف سیر بهبود تكاملی از یك فرآیند ناكامل و نامنظم به یك فرآیند تكامل یافته و منظم CMM چیست ؟ 4 انواع CMM 5 6 ساختار CMM CMM سطح 1
مقدماتی سطوح CMM سطح2
تکرارپذیر سطح3
تعریف شده سطح5
بهینه شده سطح4
مدیریت شده 1- تمرکز بر فرآیند سازمان
2- تعریف فرآیند سازمان
3- برنامه آموزش
4- مدیریت ادغام نرم افزار
5- مهندسی محصول نرم افزار
6- هماهنگی بین گروهها
7- بازنگری همکاران 1- مدیریت نیازها
2- برنامه ریزی پروژه نرم افزار
3- پیگیری و نظارت پروژه
نرم افزاری
4- پیمانکاری فرعی نرم افزار
5- تضمین کیفیت نرم افزار
6- مدیریت پیکربندی نرم افزار 1- مدیریت فرآیند به صورت کمی
2- مدیریت کیفیت نرم افزار
1- مدیریت تغییر فرآیند
2- مدیریت تغییر فناوری
3- پیشگیری از نقص فرآیندهای خلق الساعه زمینه فرآیندهای کلیدی سطوح CMM اهداف
تعهدات
تواناییها
فعالیت ها
اندازه گیری و تحلیل
تصدیق اهداف
تعهدات
تواناییها
فعالیت ها
اندازه گیری و تحلیل
تصدیق اهداف
تعهدات
تواناییها
فعالیت ها
اندازه گیری و تحلیل
تصدیق اهداف
تعهدات
تواناییها
فعالیت ها
اندازه گیری و تحلیل
تصدیق اهداف
تعهدات
تواناییها
فعالیت ها
اندازه گیری و تحلیل
تصدیق عناوین مشترک اقدامات کلیدی اقدامات کلیدی اقدامات کلیدی اقدامات کلیدی اقدامات کلیدی اقدامات کلیدی
7 سطح 5 مدیریت تغییر فرآیند
مدیریت تغییر فناوری
پیشگیری از نقص اهداف
تعهدات
توانایی‌ها
فعالیت‌ها
اندازه‌گیری و تحلیل
تصدیق برنامه‌ریزی فعالیت های ممانعت از نقص
بررسی دلایل نقص‌ها
اولویت‌بندی دلایل نقص‌و رفع و حذف آنها یك مثال
از
ساختار CMM 8 توصیف ساختار CMM سطوح تكامل نشان دهنده توانایی فرآیند 9 توصیف ساختار CMM زمینه فرآیندهای كلیدی اهداف برای دست‌یابی به 10 توصیف ساختار CMM عناوین مشترك مشخص كننده پیاده‌سازی 11 توصیف ساختار CMM اقدامات كلیدی توصیف كننده زیرساخت‌ها و فعالیت‌ها 12 Common Features تفسیر عناوین مشترك 13 تفسیر عناوین مشترك اهداف (Goals) شرح اهداف مورد نظر سیستم برای پیاده‌سازی فرآیند. تعهدات (Commitments) شرح فعالیت هایی كه سازمان برای اطمینان از پیاده‌سازی و دوام فرآیندها باید انجام دهد. تعهدات شامل سیاست‌ها (Policies)
راهبری (Leadership) 14 تفسیر عناوین مشترك - ادامه توانایی‌ها (Capabilities) شرح پیش فرض های لازم در پروژه یا سازمان برای پیاده‌سازی کامل پروژه نرم‌افزار توانایی‌ها شامل منابع و سرمایه‌ها (Resources & Assets)
آموزش (Training)
ایجاد هماهنگی در جلسات اولیه ( Orientation Meeting)
توانایی در شناسایی و طراحی فرآیندهای پیش‌نیاز 15 تفسیر عناوین مشترك - ادامه فعالیت‌ها (Activities) شرح نقش‌ها و روش‌های لازم برای پیاده‌سازی یك زمینه فرآیند كلیدی فعالیت‌ها شامل انواع برنامه‌ها
مطابقت با یك روش اجرایی مستند
نیازهایی مشتری از نرم‌افزار
برقراری و حفظ رابطه مشتری و تأمین‌كننده
پی‌گیری و بازنگری
قرار گرفتن تحت مدیریت پیكربندی برنامه رسمی: طراحی و ساخت نرم‌افزار
برنامه غیررسمی: بازنگری همكاران 16 تفسیر عناوین مشترك - ادامه اندازه‌گیری و تحلیل (Measurements & Analysis) شرح اندازه‌گیری‌های لازم در فرآیند و تحلیل اندازه‌گیری‌ها تصدیق (Verification) شرح مراحلی برای حصول اطمینان از انطباق ...

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.