دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)

دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)
دانلود پاورپوینت روش تدریس تربیت بدنی (شیوه اداره کلاس های عملی)|40238527|zaranetwork

چکیده محتوای فایل:

روش تدریس تربیت بدنی

(شیوۀ اداره کلاس های عملی)

الف) مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی

1- مرحله آمادگی

2- مرحله پیاده نمودن هدف آموزشی ( مرحله اصلی )

3- مرحله بازگشت به حالت اولیه

مراحل تدریس در ساعت درس تربیت بدنی

1- مرحله آمادگی

آمادگی سازمانی:

عبارت است از تعویض لباس، تذكرات، حضور و غیاب، ایستادن در صف و ستون كه در هر جلسه حدود 10 دقیقه را به خود اختصاص می دهد.

آمادگی بدنی:

این بخش خود به دو قسمت تقسیم می شود:

1-ب ) آمادگی عمومی یا گرم كردن

2-ب) آمادگی اختصاصی

2- مرحله پیاده نمودن هدف آموزشی ( مرحله اصلی )

پس از توضیحات و آموزش لازم، معلم از بازیهای مختلف استفاده می كند. در این مرحله برای تقویت حركات پایه و مهارتهای ورزشی، از بازیهای مختلف استفاده می شود. این مرحله 50 درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد.

3- مرحله بازگشت به حالت اولیه

این مرحله فرصت خوبی نیز برای ارائه نكات دانشی از قبیل رعایت نكات بهداشتی، ایمنی و … می باشد. سپس دانش آموزان به امر نظافت و شستشو می پردازند. این مرحله نیز 20 درصد برنامه را بخود اختصاص می دهد.

ب) مدیریت كلاس

آن چه كودكان در خصوص كلاس درس تربیت بدنی یاد می گیرند و آنچه در خارج از كلاس، اتاق رخت كن، به هنگام شست و شو و نظافت پس از كلاس درس می آموزند؛ ممكن است در تقابل با یكدیگر و در واقع تركیبی از برداشت های مثبت و منفی باشند، بنابراین موارد زیر را باید به دقت در نظر گرفت:

قبل از آموزش

1- معلم باید لباس ورزشی به تن كند كه امكان حركت آزاد را برای او فراهم كند.

2- معلم بهتر است با هر كسی از دانش آموزان با ذكر نام، سلام و احوالپرسی كند.

3- كلیه وسایل ورزشی كلاس باید آماده شده باشد و مواردی كه وی در نظر دارد تعلیم دهد، مشخص باشد.


مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت خطرات ناشی از حریق🔥پاورپوینت دستگاه XRF🔥پاورپوینت ذره ‌باردار در میدان مغناطیسی🔥پاورپوینت روابط خارجی و سیاست خارجی ایران🔥پاورپوینت روش تولید 2🔥پاورپوینت سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن🔥پاورپوینت شاخص های سلامت و آشنایی با تعاریف آنها🔥پاورپوینت شركت های دانش بنیان🔥پاورپوینت شهر باستانی همدان🔥پاورپوینت علوم پزشكی رده های R و NLM🔥پاورپوینت عیوب در ریختگری تحت فشار🔥پاورپوینت فرایند دگرگونی و سنگهای دگرگون شده🔥پاورپوینت قرصهای پیشگیری از بارداری🔥پاورپوینت كارگاه برنامه ریزی و تدوین طرح درس🔥پاورپوینت لایه فیزیکی شبکه🔥پاورپوینت مسمومیت با گاز منوكسید كربن🔥پاورپوینت مواد معدنی و وضعیت آنها در بیماران تحت عمل جراحی چاقی🔥پاورپوینت مکانیک آماری سامانه های بر هم کنشی روش میدان های کوانتیده🔥پاورپوینت نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن🔥پاورپوینت نهاد‌های مربوط به حقوق بشر🔥پاورپوینت نگرشی نوین بر تحلیل اطلاعات فنی پتنتها🔥پاورپوینت هوش مصنوعی (مرجع)🔥پاورپوینت هوش مصنوعی در کاربریهای پزشکی🔥پاورپوینت پاس و حمایت در فوتبال🔥پاورپوینت پشت گرد (کیفوز پشتی)