پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا)

پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا)
پاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری (تحلیل مرکز محله کلپا)|40089945|zaranetworkپاورپوینت تحلیل شکل و فضاهای شهری ( تحلیل مرکز محله کلپا)

این فایل حاوی مطالعه بسیار کامل و قوی در زمینهتحلیل شکل و فضاهای شهری - نمونه، مرکز محله کلپامی باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 229اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. دانشجویان برنامه ریزی و طراحی شهری می تواننداز اینمطالعهبه عنوان نمونه بسیار عالیبرای درک شناخت و طراحی فضای شهری استفاده کنند-در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مرکز محله (میدان محلی)
مرکز محله کلپا
تحلیل مرکز محله کلپا بوسیله نمایانگرها
1-فضا
محصوریت
هماهنگی و سبزینگی فضا و مزیت
یکپارچگی جداره ها
خط آسمان و هندسه
swot فضا
2-زمینه
هویت
ماندگاری
خوانایی
شخصیت
swot زمینه
3-کارکرد
ایمنی
امنیت
سازگاری و هماهنگی کاربری ها
نفوذپذیری
انعطاف پذیری
رنگ تعلق
سرزندگی قرارگاه های رفتاری
عدالت
swot عملکرد
4-ریخت
کاربری ها
ویژگی های بافت
وضع شبکه ارتباطی
سلسله مراتب دسترسی
swot ریخت
5-اجتماع
ارتباط بین مردم و فضا
قلمرو عمومی و زندگی اجتماعی
امنیت و ایمنی
قابلیت دسترسی
swot اجتماع
6-منظر
محصوریت
نفوذپذیری بصری
تنوع بصری
سیمای افقی و عمودی
swot منظر