بررسی دالهای بتنی

بررسی دالهای بتنی
بررسی دالهای بتنی|40087576|zaranetwork

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

انواع دال های بتنی

1

سقف تیرچه بلوك

3

تیرچه

4

روش تهیه تیرچه

5

قالب بندی و بتن ریزی تیرچه

6

بلوك سقفی

7

چیدن تیرچه و اندازه كردن آن

10

كلاف عرض

12

میل گرد تقویتی

12

بتن ریزی

13

آرماتوربندی

15

طراحی

21

جزئیات و فهرست آرماتوربندی

21

قلابها، خمها و همپوشانی

26

تیرهای بتن مسلح

30

ستونهای بتون مسلح

30

دال های بتون مسلح

32

تیر دال

34

قالب بندی

35

مواد

37

روغنهای قالب و امولوسیونی

38

انواع قالب بندی

40

قالب بندی فنداسیون

46

قالب بندی ستون

46

قالب بندی تیر

47

قالب بندی دال

49

تسریع كنندهها

55

تاخیر كننده ها

56

تاثیر رطوبت بر بتن

57

ماسه

58

ضمیمه 1

61