نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود

نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود
نمونه قرارداد كار معین و مدت محدود|40060753|zaranetwork

فایل شامل 9 ماده در 2 صفحه می باشد.