جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی

جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی
جزوه آزمون سال هاي گذشته (علوم باغبانی)رشته کشاورزی|39015563|zaranetworkتوضیحات محصول :کتاب های آمادگی آزمون
کارشناسی ارشد رشته کشاورزی گرایش باغبانی -ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ
تشریحیمجموعه تست سال هاي اخیر

1. We have ………… All the latest safety features into the design so there is no
need

to worry, about the project on that count.

1) derived 2) consisted 3) comprised 4) incorporated

2. She’s working for an overseas …………of the company and earning a huge
salary

for an employee of her experience.

1) authority 2) accessory 3) subsidiary 4) supplementary

3. Many experts …………Rewarding your child for good behavior but few would

suggest punishment for bad behavior.

1) amend 2) acquire 3) attribute 4) advocate

4. Malnutrition in the region is quite ………… , affecting up to 78% of
children

under five.

1) conflicting 2) widespread 3) attribute 4) advocate

میوه کاري

31
ـ تغییر رنگ میوه
خرما در کدام مرحله اتفاق میافتد؟1)
تمار 2) خلال 3) رطب
4) کیمري32
ـ درخت انار به سرماي
بیش از حد زمستان و سرماي دیررس بهاره چه عکسالعملی نشان میدهد؟


1)
حساس است.

2)
حساس نیست و درجه
حرارتهاي زیر صفر را تحمل میکند
.


3)
حساسیت آن بستگی به
رقم دارد و اصولاً حساس نیست
.


4)
حساسیت آن به شرایط
تغذیهاي و آبیاري بستگی دارد
.


33
ـدانه گرده لازم براي
گردهافشانی انجیرهاي خوراکی از کدام محصول انجیر کاپريفیگ تأمین میشود؟


Sanpedro (4 Profichi (3 Mamme (2 Mammoni (1

34
ـدر کدام درخت میوه
هم گلهاي هرمافرودیت(دوجنسی) و هم گلهاي یکجنسی(گلهـاي نـر) دیـده


میشود؟

1)
پرتقال و النسیا 2)
زردآلو 3) زیتون 4) گلابیخاك شناسی و گیاه شناسی

61
ـ یکی از عوامل مؤثر
در میزان رطوبت قابل استفاده خاك است
:


1)
رنگ خاك pH (2 خاك 3) عمق خاك 4) درصد آهک

62
ـ کدام یک از موارد
زیر تحت تأثیر عملیات شخم تغییر نمینماید؟


1)
ساختمان خاك 2) بافت
خاك


3)
میزان تخلخل 4) وزن
مخصوص ظاهري خاك63
ـ کدام یک از مشکلات
زیر مربوط به خاكها شنی است؟1)
زهکشی ضعیف 2) مواد
آلی کم 3) تهویه ضعیف 4) فرسایشپذیري64
ـ درصد معدنی شدن
ماده آلی خاك در کدام یک از نسبتهاي

C/N
بیشتر است؟

400 (4 80 (3 50 (2 10 (1

65
ـ چنانچه جرم مخصوص
ظاهري خاك 1/2

gem -3
باشد درصد ذرات جامد
خاك تقریباً چقدر است؟65 (4 55 (3 45 (2 35 (1

ازدیاد نباتات

90
ـ کدام یک از محیط
کشتهاي زیر قبل از استفاده نیاز است استریل گردد؟


1)
پامیس 2) پرلیت 3)
راك وول 4) ورمی کولیت2
به گل 91ـ در چه
زمانی بیشترین نیاز به افزودن

CO

خانه است؟

1)
تابستانـ ظهر 2)
تابستانـ صبح 3) زمستانـ صبح 4) زمستانـظهر


92
ـ استفاده از کدام
تکنیک میتواند گیاه را از حالت بلوغ به فاز نونهالی برگرداند؟


1)
تیمار با اکسین در
قسمتهاي پایینی گیاه2)
سرزنی مکرر بخشهاي
بالغ گیاه3)
پیوند مکرر بخش بالغ
روي پایههاي پاکوتاه4)
پیوند مکرر روي
پایههاي بذري نونهال93
ـ خواب ناشی از عامل
فیزیولوژیکی درون بذر چه نام دارد؟Endodormancy (2 Ecodormancy (1

Quiscence (4 Paradormancy (3فیزیولوژي و فیزیولوژي
بعد از برداشت120
ـ علایم کمبود
نیتروژن با علایم کمبود یک از این عناصر معدنی شباهت دارد؟


1)
آهن 2) مولیبدن 3)
منیزیم 4) منگنز121
ـ کدام یک از این
موارد صحیح است؟1)
پدیده تعرق در کلیه
گیاهان قابل رویت است
.


2)
پدیده تعرق ازطریق
روزنههاي هوایی صورت میگیرد
.


3)
عامل تعرق فشاري است
که در ریشه ایجاد میشود
.


4)
عامل تعرق از پتانسیل
اسمزي در سلولهاي هیداتود است
.


122
ـ فرمول شیمیایی
کلروفیل
a کدام است؟


C55H70O6 4 N Mg (2 C55H72O5 4 N Mg (1

C20H29OH (4 C H40 56 (3

123
ـ اگر انتالپی (Enthalpy) با
H
نمایش داده شود، در
یک واکنش

DH ..........
نمایشگر تولید حرارت
بوده


و در نتیجه واکنش
.......... است
.


1)
منفی، اگزوترمیک 2)
مثبت، آندروترمیک3)
منفی، آندوترمیک 4) مثبت،
اگزوترمیکپاسخنامه

1
ـ گزینه 4) کلمه incorporated به معنی به هم پیوستن درست است.

2
ـ گزینه Subsidiary (3 به معنی شعبه یا زیرمجموعهاي از یک شرکت درست است.

3
ـ گزینه amend (4 به معنی اصلاح کردن و تحریم کردن، acquire به معنی بـه دسـت آوردن و
attribute
بـه معنـی

نسبت داد ن است و
گزینه
advocate 4 به معنی طرفداري کردن


4
ـ گزینه Conflicting (2 به معنی ناسازگار
widespread
به معنی شایع attribute به معنی نسبت دادن و و
advocate

به معنی طرفداري کردن
است
.

5
ـ گزینه intensity (1 به معنی شدت


6
ـ گزینه 1) به معنی
فطري درست است
.