بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی

بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی
بررسی تفاوتهای جنسی در پذیرفتن پیشنهادات جنسی|39013212|zaranetwork

مقدمه:
با توجه به نگرشات كليشه اي، فرهنگي مردان نسبت به زنان در زمينه روابط جنسي علاقمند تر هستند، احتمال اينكه زنان فعاليت جنسي را محدود سازند بيشتر است. در اين مقاله، به كار صاحب نظراني كه در حمايت از اين مسئله بحث كرده اند اشاره مي كنيم و به بررسي اطلاعات مصاحبه اي و ارتباطي كه اين موضوع مورد و بحث را مورد حمايت قرار مي دهند مي پردازيم. در پايان، به دو آزمايش تجربي از اين فرضيه رجوع مي كنيم.
در اين آزمايشات، كه در سال 1978 و 1982 انجام شد، حد معمول علاقه هم پيمانان مرد و زن با يكي از سه تقاضا با معشوقه احتمالي برخورد مي كند: امشب بريم بيرون؟ يا
به آپارتمانم مي آئي؟ يا من همبستر مي شي؟ اكثر مردان مايلند بازني كه به آنها نزديك شده است يك رابطه نامشروع جنسي داشته باشند. زنان اينگونه نيستند. هيچ زني موافق با يك رابطه نامشروع جنسي نمي باشد. بسياري از دلايل احتمالي براي اين تفاوت هاي جنسي اشاره شده مورد بحث قرار گرفته اند.
اين مطالعات در سالهاي 1978 و 1982 صورت گرفتند. از زماني كه چگونگي تهديد ايدز در مبتلا كردن مردان و زناني كه مايل به ملاقات هم، رفتن به آپارتمان، يا در شرايط غير منتظره جنسي قرار گرفتن دنبال شد، اين مسئله اهميت يافت.

فهرست:
تفاوت های جنسیت در پذیرفتن پیشنهادات جنسی
پیش زمینه کلی
نظر زیست شناسان اجتماعی
بعد فرهنگی
تفاوت های جنسیت در علاقه به آثار نوشته شده و نوارهای شهوانی
تفاوت های جنسی در پاسخدهی به فیلم های شهوانی
تفاوت های جنسیت در فعالیت جنسی
پیش زمینه این تحقیق
نتایج و بحث