تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور

تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور
تحقیق بررسی وضعیت تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور|39012409|zaranetwork

قسمتی از متن:
درجهان امروز، پژوهش و میزان اعتبارات اختصاص یافته به آن در هر کشوری، یکی از شاخص های توسعه یافتگی آن کشور بشمار می رود. در دهه های اخیر درکشورما هرچند که گام های مؤثری دراین زمینه برداشته شده است اما هنوز با استاندارهای جهانی فاصله زیادی وجود دارد.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از دیر باز نقش آموزش و پژوهش را توامأ به عهده داشته اند بگونه ای که بزرگترین تحقیقات وتتبعات علمی درسطح جهانی ونیز در ایران از سوی مراکز آموزش عالی و بوسیلۀ دانشگاهیان صورت گرفته است . با این وجود در انجام تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطوراخص مشکلات و موانعی جدی وجود دارد که بدون رفع آنها ، بهینه سازی و کارآیی پژوهش های علمی در فرایند توسعه ، ناممکن می نماید . در این مقاله سعی بر این است که ضمن مروری گذرا بر تاریخچۀ پژوهش های اجتماعی درایران ، عمده ترین نارسایی های آنرا از جنبه های مختلف روش شناختی ، سازماندهی ، اعتبارات و نیروی انسانی مورد ارزیابی قرارداده و پیشنهادات کاربردی دراین زمینه ها ارائه نماید


فهرست:
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه
هدف از بررسی
رویکرد ناظر بر نقد و بررسی
شیوه مطالعه و بررسی
تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران در دهۀ اول پس از انقلاب
وضعیت موجود تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای ایران
وضعیت تحقیقات بطور اعم و تحقیقات اجتماعی بطور اخص از نظر اعتبارا ت تخصیص یافته و نیز تأمین مالی پژوهشگران
وضعیت تحقیقات اجتماعی از نظر روش شناختی
مشکلات سازمانی و اجرایی مؤسسات آموزش عالی برای تصویب پروژه های تحقیقاتی و پرداخت حق الزحمه پژوهشگران
سلطۀ انحصاری دولت برتحقیقات اجتماعی در دانشگاهها :
متمرکز بودن امکانات تحقیقاتی در تهران :
عدم وجود سیستم متمرکز برای ارزیابی تحقیقات اجتماعی در دانشگاهها و سازماندهی مناسب برای تحقیقات دانشجویی
کارشکنی سازمانی و اداری و وجود جوّ حسادت از طرف بعضی همکاران برای بعضی از پژوهشگران درانجام تحقیقات اجتماعی
کمیت گرایی علمی و توجه به تعداد کتب و مقالات برای ارتقای علمی و عدم توجه به کیفیت علمی آثار منتشر شده و سایر فعالیتهای علمی
رواج فردگرایی درانجام تحقیقات وعدم توجه به کار گروهی درتحقیقات اجتماعی
عدم وجود دستیار و تکنسین تحقیق برای محققین در انجام کارهای تحقیقی اشان
بالا بردن اختیارات اساتید در پذیرش دانشجویانشان
آزادی عمل پژوهشگران در ارائه موضوعات تحقیقی و بالا بردن امکانات پژوهشی از قبیل نشریات و کتب خارجی و در اختیار داشتن اینترنت پُر سرعت
بوجود آوردن گروههای پژوهشی که دارای پژوهشگرانی درمراتب مختلف علمی باشند
ارج و ارزش قائل شدن برای پژوهشگران
عدم توازن بین آموزش و پژوهش در دانشگاهها :
اهمیت و ضرورت تحقیقات اجتماعی در فرایند توسعه
هدف از بررسی
گیری
نتیجه گیری
پیشنهادات درجهت ارتقای تحقیقات اجتماعی در دانشگاههای کشور
منابع