پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن

پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن
پروژه آمار سن افراد مجروح و زخمی در بیمارستان 22 بهمن|39011711|zaranetwork

مقدمه:
پروژه ي آماري كه براي شما عنايت گرديده شامل است از
تعداد سن افرادي كه در بيمارستان 22 بهمن شهرستان نيشابور طي حادثه اي
مجروح و يا بطور تصادفي زخمي شده اند.
همان طور كه ملاحظه مي شود سن يك
متغير كمي پيوسته است اين پروژه در مورد كتاب آمار سال دوم دبيرستان «نظري»
و همه ي مواردي كه ياد مي شود و در اين تحقيق نوشته مي شود مطابق روابط و
موضوعات اين كتاب درسي مي باشد. در اين بحث نمونه هايي از عواملي كه در زير
مورد بحث است آمده است:
1ـ دسته بندي داده ها و جدول فراواني آنها
2ـ نمودار داده ها
3ـ شاخص هاي مركزي
4ـ شاخص هاي پراكندگي

فهرست مطالب:
مقدمه
جدول فراواني و حدود دسته با مركز دسته
جدول فراواني؛ فراواني دسته، فراواني نسبي، درصد فراواني نسبي
جدول فراواني داده ها؛ فراواني مطلق، فراواني دسته، حدود دسته ها
نمودارها و تحليل داده ها
نمودار ميله اي
نمودار مستطيلي
نمودار چند بر فراواني
نمودار دايره اي
نمودار ساقه و برگ
نمودار جعبه اي
شاخص هاي مركزي
ميانگين
شاخص هاي پراكندگي
انحراف معيار
ضريب تغييرات :