پروژه آمار صنعت روستايي

پروژه آمار صنعت روستايي
پروژه آمار صنعت روستايي|39011706|zaranetwork

بخشی از مقدمه:
حركت به سوي استقلال و خودكفايي كشور با تلاش در
جهت بهبود وضع اجتماعي و اقتصادي روستاها و مناطق عشايري از طريق توسعه
كشاورزي، دامداري و صنايع روستايي ميسر مي‌باشد.
يكي از مسايلي كه
جامعة ما امروز با آن روبروست مسئله رابطه افزايش جمعيت با تشديد نياز به
سرمايه گذاري جهت ايجاد فرصت‌هاي اشتغال كافي توأم به منظور بهبود سطح
زندگي مورد قبول مي‌باشد كه بدون آينده‌نگري و برنامه ريزي دقيق مي‌تواند
زمينه‌ساز يك بحران در آينده تلقي گردد.
تا آنجا كه عملكرد گذشته نشان
مي‌دهد اقدامي اساسي در اين خصوص صورت نگرفته و يا در صورت اقدام بصورت
مقطعي و موردي بوده است كه نمونه بارز آن شهر تهران مي‌باشد. گسترش بي‌رويه
شهر تهران ناشي از فقدان سياست استقرار جمعيت در سطح كشور مي‌باشد كه
نتايجي چون رشد بي‌رويه جمعيت، افزايش بيكاري،‌ كاهش سطح زندگي ،‌ آلودگي
محيط زيست و ديگر مشكلات اجتماعي را در برداشته است.
بمنظور كاهش شتاب
مهاجرت روستاييان به شهرها لازمست قسمتي از فعاليتهاي صنعتي كه عموماً مواد
اوليه آنها از روستاها تأمين مي‌شوند به مناطق روستايي سوق داده شوند.
ايجاد
و توسعه صنايع روستايي و گسترش فعاليتهاي مواد غير كشاورزي با توجه به
نقشي كه در توسعه روستاها دارد بعنوان يكي از راه حل هاي مناسب بايستي مورد
توجه برنامه ريزان كشور قرار گيرد.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- ضرورت تحقيق
1-3- انگيزه انتخاب موضوع
1-4- اهداف تحقيق
1-5- روش تحقيق
1-6- محدودة‌ تحقيق
1-7- فرضيات تحقيق
1-8- نوع تحقيق
1-9- منابع داده‌ها
1-10- دلايل استفاده از پرسشنامه‌هاي مديريت جهاد كشاورزي
1-11- جامعه آماري
1-12- تعريف مفاهيم
1-12-1- ناحيه صنعتي روستايي
1-12-2- مجتمع صنعتي
1-12-3- منطقه تحت پوشش ناحيه صنعتي
1-12-4- متقاضي
1-12-5-روستا
1-12-6-توسعه
1-12-7 - توسعه روستايي
1-12-8- صنايع روستايي
منابع فصل اول
فصل دوم: بررسي ادبيات موضوع
2-1- مقدمه
2-2- مباني نظري
2-3- نظريات مكان مركزي
2-4- مدلهايي جهت مكان يابي
1- مدل كوله پشتي
2- مدل لاجيت و پروپيت
3- روش مؤلفه هاي اصلي
4 - مدل رتبه بندي تاكسونومي عددي
2-5- مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران
2-6- وضعيت صنايع كوچك روستايي در چند كشور در حال رشد
1- هند
2- پاكستان
3- اندونزي
4- جمهوري كره
5- چين
6- ايران
فهرست منابع فصل دوم