نمونه قرارداد نرم افزاري - طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار

نمونه قرارداد نرم افزاري - طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار
نمونه قرارداد نرم افزاري - طراحی و راه اندازی سامانه/ تهيه نرم افزار|39009378|zaranetwork

نمونه اي از يک قرارداد همکاري در حوزه طراحي، راه‌اندازي سامانه هاي نرم افزاري و تهيه نرم افزار مي باشد. با کمک اين نمونه قراردادهاي همکاري در اين حوزه با شرکت ها مورد نظر منعقد نمود. اين نمونه مثال خوبي براي ساماندهي پروژه هاي نرم افزاري از ديدگاه قرارداده همکاري مي باشد.