مقاله مشورت در خانواده

مقاله مشورت در خانواده
مقاله مشورت در خانواده|39009196|zaranetwork

درآمدی بر مفهوم مشاوره:
انسان موجودی در آرزوی رسیدن به کمال انسانی خود است، از نقص ها و کاستی ها گریزان و دائما طالب رسیدن به خوشبختی و کمال است و پیامبران و مکاتب الهی که برای نیل انسان به این هدف والای خلقت مأموریت الهی دارند، بهتین راهنمایان بشر برای وصول به سعادت و کمال بشری هستند.
بر این اساس شناخت انسان از خویشتن و درک نیازهای حقیقی خود، اولین قدم برای حرکت در این مسیر معنوی و حیات بخش به حساب می آید و از آنجا که بشر همواره بدنبال دستیابی به الگوهای معنوی و کمال است، در جستجوی ...

فهرست مطالب:
درآمدی بر مفهوم مشاوره
مادر محور اصلی خانواده
خانواده عامل تربیت
آموزش مستمر خانواده ها
خانواده و مشورت
استبداد رأی در خانواده؟!
ضرورت مشورت با فرزندان
مشورت و مسؤولیت پذیری فرزندان
راههای مشورت با جوانان و نوجوانان
پی نوشتها