شیپ فایل شهرستان های استان خراسان شمالی

شیپ فایل شهرستان های استان خراسان شمالی
شیپ فایل شهرستان های استان خراسان شمالی|39008996|zaranetwork

نقشه ی شهرستان ها استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree