نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بردسکن

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بردسکن
نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بردسکن|39007911|zaranetwork

نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان بردسکن (واقع در استان خراسان رضوی)

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.
- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333