جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو

جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو
جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو|34030045|zaranetwork

دانلود جزوه آموزشی منطق تخصيص اوزان و محاسبه درصدهاي پيشرفت در ایستگاه های مترو،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
تعاریفWBS (ساختار شکست کار)CBS (ساختار شکست مالي)ارزش نسبيمقدار كاراهميت و كاربرد ارزش نسبي
فرض شرايط عادي براي اجراي فعاليت ها در فاز برنامه ريزيروش هاي سنجش ارزش نسبيروش هاي مختلفوزن W.F محاسبه شده در اين پروژهنحوه محاسبه اوزان هر فضای کاری در زیر پروژه هارابطه اوزان و دخالت احجام فيزيكي در درصد پيشرفتنحوه محاسباتمشکلات و راهکارهاکاهش زیر پروژه های کاریافزایش زیر پروژه های کاریاوزان برنامه یکی از ايستگاه های مترو (براساس برنامه ابلاغي) به هرماه برنامه زمان بندی و ریزفعالیت هامنابع