نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری

نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری
نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری|34029246|zaranetwork

دانلود نمونه برنامه مدیریت منابع انساني برای پروژه قطار شهری،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
هدفساختار اصلي مديريت منابع انساني پروژهبرنامه ریزی منابع انسانيورودي هاخروجي هاتشكيل تيم پروژهتوصيفورودي هاخروجي هاتوسعه تيم پروژهتوصيفورودي‌ ها
خروجي‌ها
مديريت تيم پروژه
توصيفورودي‌هاخروجي‌هاپيوست هاچارت سازماني شركت پیمانکار


توضیحات:شرح متدولوژي مديريت منابع انساني پروژه براساس راهنماي پيكره دانش مديريت پروژه (PMBOK 2004) به منظور استقرار سيستم مديريت منابع انساني در پروژه، از طريق ارائه خط مشي‌ ها، روش هاي اجرايي فرآيندهاي برنامه ‌ريزي منابع انساني، تشكيل تيم پروژه، توسعه تيم پروژه و مديريت تيم.