پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio

پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio
پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio|34024296|zaranetwork

دانلود پروژه تحلیل سد خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis و Geostudio،در قالب pdf و در 68 صفحه، شامل:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: پیش درآمدی بر شرح و اجرا
فصل سوم: شرح انجام پروژه
فصل چهارم: تفسیر نتایج
فصل پنجم: نتایج


توضیحات:در این پروژه، به مطالعه ضرایب اطمینان شیب بالادست و پایین دست و شیب بدنه سد تحت حالات پایان ساخت سد، تراوش پایدار و بعد از اعمال موج زلزله فرضی پرداخته شده است. در این تحلیل از نرم افزارهای مجموعه ای Geostudio و نیز Plaxis استفاده شده و نتایج عددی این دو نرم افزار با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته شده است.