نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان (واقع در استان خوزستان)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان (واقع در استان خوزستان)
نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آبادان (واقع در استان خوزستان)|34008690|zaranetwork

- نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین نقشه های پایه می باشد که برای تهیه بسیاری از نقشه ها (شیب، جهت شیب، هم بارش، هم دما، سایه روشن و ...) استفاده می شود.

- اندازه سلول ها: 0.00083333333, 0.00083333333