شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)
شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)|34007617|zaranetwork

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار