تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات

تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات
تفاوت هاي قانون با قوانین و مقررات سابق و پیشنهادات|34005945|zaranetwork

دانلود جزوه آموزشی ،در قالب pdf و در 8 صفحه، شامل: تفاوت هاي قانونپیشنهادات در جهت رفع اشکالات ابهامات و اشکالات مندرج در آئین نامه هاي قانون و پیشنهادات مربوطه