پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه

پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه
پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه|32036093|zaranetwork 2 - 1 - مقدمه 15 2 - 2 - مبانی نظری 15 2 - 2 - 1 - عدم اطمینان محیطی 15 2 - 2 - 2 - مشتری مداری 21 2 - 2 - 2 - 1 - رویکرد مشتری مداری در سطح سازمانی 22 2 - 2 - 2 - 2 - رویکرد مشتری مداری در سطح فردی 28 2 - 2 - 3 - کارآفرینی 31 2 - 2 - 3 - 1 - سیر تکاملی کارآفريني 31 2 - 2 - 3 - 2 - جریان های اصلی مطالعه کارآفرینی سازمانی 33 2 - 2 - 3 - 3 - گرایش کارآفرینانه 35 2 - 2 - 3 - 3 - 1 - خطرپذیری 38 2 - 2 - 3 - 3 - 2 - نوآوري 41 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - پیشگامی 43 2 - 2 - 3 - 3 - 4 - رقابت تهاجمی 45 2 - 2 - 3 - 3 - 5 - استقلال کاری 47 2 - 9 - پیشینه تحقیق 49 2 - 3 - جمع بندی و ارائه چارچوب مفهومی تحقیق 57 2 - 1 - مقدمه این فصل از پایان نامه به مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد . در این فصل ابتدا به نظریه ها و مدل های ارائه شده درباره عدم اطمینان محیطی ، مشتری مداری و کارآفرینی پرداخته شده و در ادامه تحقیقات انجام شده در خصوص متغیرهای تحقیق مرور می شود . در انتها ، یک جمع بندی از ادبیات تحقیق به عمل آمده و چارچوب مفهومی تحقیق ارائه می شود . 2 - 2 - مبانی نظری 2 - 2 - 1 - عدم اطمینان محیطی چنانچه سازمان ها خواهان بقا و افزایش اثربخشی خود باشند ، باید خود را با محیط تطبیق دهد . محیط از این جهت اهمیت دارد که همه محیط‌ها یکی نیستند . محیط‌ها بر اساس آنچه آنرا عدم اطمینان محیطی می نامند ، نسبت به هم متفاوتند . براساس نظر پنروس ( 1995 )، محیط خارجی برای هر شرکت منحصر به فرد است ، در حالی که این محیط سیال بوده و قابلیت آن را دارد تا به وسیله رهبران شرکت ها برای رسیدن به اهداف دستکاری شود و ممکن است به واسطه عدم اطمینان باعث محدود شدن فرصت های سازمان شود . خاندوالا ( 1977 ) توضیح داد که در هنگام طرح ریزی یک سازمان ، محیط بیرونی به عنوان منبعی که به طور همزمان فشارها و پویایی هایی را برای سازمان به همراه دارد عمل می کند . سه نوع ارتباط متقابل بین سازمان و محیط آن وجود دارد که عبارتند از : شرکت هایی که در ارتباط خود با محیط کنترل اندک یا هیچ کنترلی روی