بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان
بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان|32011586|zaranetworkتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 106صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

در این تحقیق به بررسي عوامل موثر بر ارزش برند و تصویر برند در صنعت بیمارستان پرداخته شده است.در این تحقیق از عواملی چون ارزش برند، تصویر برند و فاکتورهای موثر بر رابطه موفقیت آمیز با مشتری شامل: اعتماد، رضایت، تعهد ، آگاهی از برند ، وفاداری به برند و تداعی برند یاد شده است.
روش تحقیق از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی و از تحقیقات کاربردی به حساب می آید. جهت گردآوری اطلاعات و داده های موردنیاز برای بررسی فرضیات تحقیق از پرسشنامه( منابع اولیه) و علاوه برآن از کتب، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اطلاعاتی به عنوان منابع ثانویه استفاده می شود. اطلاعات گرداوری شده حاصل از پرسشنامه ابتدا وارد نرم افزار اس پی اس برای آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل برای آمار استنباطی و استخراج مدل تحلیل عاملی تاییدی و مدل ساختاری استفاده شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مشتریان پنج بیمارستان منتخب در تهران می باشد و حجم نمونه با توجه به محدودیت های زمانی و امکانات تحقیق 384 نمونه می باشد.
این تحقیق با بیان این مساله کلی که ارزش برند، وفاداری به برند،تعهد به برند واعتماد به برند و آگاهی از برند چه ارتباطی با تصوير برند دارند انجام شده است . که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده تاثیر مثبت و مستقیم این اجزا راتا حدودی تایید می کند ، حال آنکه از آنجاییکه مقدارt بدست آمده برای هریک از این اجزاء مقداری مثبت است به طور شفاف تری میتوان این گونه ادعا کرد که تاثیر بعضی از این اجزا دارای تاثیری مثبت است.

مقدمه

نام تجاری خيلی مهم است. خيلی مهم‌تر از آن‌چه که فکر می‌کنيد. اکثر مردم وقتی به فروشگاه می‌روند، می‌گويند آقا يک سانديس بده. بعضی‌ها پا را فراتر می‌گذارند و می‌گويند آقا يک سانديس گلديس يا بهديس و يا .... بده!. در حالی که سانديس ، نام تجاری يک توليد کننده آب‌ميوه است. يا همه‌ی شما از کلمه کيف سامسونت استفاده کرده‌ايد. اصلاً واژه سامسونت جايگزين ديگری ندارد و ما مجبوريم کيف‌های همه شرکت‌ها را با نام سامسونت بخوانيم. مثلاً کيف سامسونت ديپلمات! در حالی‌که سامسونت خود يک شرکت توليد کننده کيف‌های اداری است. بعضی از مردم به خصوص در گذشته، دستمال کاغذی را با نام کلينکس می شناختند، غافل از اين‌که کلينکس ، نام تجاری توليد کننده دستمال کاغذی است. مثال‌های فراوانی از اين موضوع می‌توان زد. (مثل استفاده از نام تجاری تايد برای همه پودرهای شوينده، استفاده از واژه ريکا برای همه نوع مايع ظرف‌شويی، استفاده ار سن‌کوييک برای همه نوع آب‌پرتغال، کوکا برای همه نوع نوشابه و ده‌ها مثال ديگر)
به نظر شما موفقيتی عظيم‌تر و برتر از اين موضوع، می‌توان برای يک شرکت قائل شد؟ رمز موفقيت اين شرکت‌ها چيست که توانسته‌اند نام محصول خود را جايگزين کلمه اصلی محصول کنند؟ بله! آفرينش نام تجاری و اتخاذ يک استراتژی مدون برای آن ،رمز موفقيت اين شرکت‌هاست. البته بايد توجه داشت که اولين بودن هم اهميت زيادی دارد. به عبارتی اولين بودن خيلی مهم‌تر از بهترين بودن است .
اين معجزه‌ی نام تجاری تاکنون موجب صعود و سقوط بسياری از توليد کننده‌گان شده است. آن‌ها که يک نام تجای خوب برگزيدند و به رقبايشان اجازه ندادند که اولين بودن را از آن‌ها بربايند، امروزه موفق‌ترين کسب و کارهای دنيا هستند.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
مقدمه 3
1-1 - بيان مسأله: 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق : 4
1-2-1-بررسی تاثیر برند خدمات روی وفاداری مشتری: 5
1-2-2-اهمیت برند سازی در حوزه خدمات: 5
1-3- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 5
1-3-1-پيشينه داخلي : 6
1-3-2- پيشينه خارجي : 6
1-4- اهداف مشخص تحقيق: 8
1-5 -چهارچوب نظری تحقیق : 8
1-6- مدل تحقیق 8
1-7- فرضیه های تحقیق: 9
1-8- روش تحقیق : 10
1-9- قلمرو تحقیق : 10
1-9-1-قلمرو موضوعی تحقیق 12
1-9-2-قلمرو مکانی تحقیق :. 10
1-9-3-قلمرو زمانی تحقیق :. 10
1-10- جامعه آماری: 10
1-11- روش نمونه گیری و حجم نمونه: 10
1-12روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 10
1-13- تعريف متغیرها و اصطلاحات تحقیق: 11
فصل دوم :ادبیات وپیشینه تحقیق 16
مقدمه: 14
2-1-مباني نظري: 14
2-1-1-نام و نشان تجاری (برند): 14
2-1-1-1-برند : 15
2-1-1-2 مزيت هاي برند : 16
2-1-2-ارزش ويژه برند: 16
2-1-2-1-طبقه بندي ادبيات ارزش ويژه برند: 17
2-1-2-2-رويكردهاي موجود در سنجش ارزش ويژه برند: 18
2-1-2-3-شاخصهاي سنجش منابع ارزش ويژه برند: 19
2-1-2-3-1-شاخص هاي ارزش ويژة برند از منظر كاپفرر: 20
2-1-2-3-2-شاخص هاي ارزش ويژة برند از منظر پرفسور آكر: 20
2-1-2-3-3-سنجش ارزش ويژه برند از منظر پرفسور كلر: 21
2-1-2-3-4-سنجش منظر مالي برند از ديدگاه مدل:INTERBRAND 21
2-1-2-4-برنامه بازاريابي منسجم به منظور ايجاد ارزش ويژه برند: 22
2-1-3-رضایت مشتری: 22
2-1-3-1- مفهوم و تعریف رضایت مشتری: 23
2-1-3-2- ابعاد رضایت مشتری: 25
2-1-4- آگاهی از نام و سمبل برند 26
2-1-5- تعهد نام تجاری 26
2-1-6- مفهوم تصوير ذهني برند 27
2-1-6-1- تاثير تصوير ذهني برند 28
2-1-6-2-عناصر تصوير ذهني برند 29
2-1-6-3-تصوير ذهنی سازمان 29
2-1-7- اعتماد به برند 31
2-1-8- تداعی برند: 33
2-1-8-1-انواع تداعی‌ها: 34
2-1-9-وفاداري به نام و نشان تجاري: 35
2-1-9-1- رويکردهاي رفتاري نسبت به وفاداري به نام و نشان تجاري 37
2-1-9-2- معيارهاي نگرشي وفاداري به نام و نشان تجاري 38
2-1-9-3 انواع وفاداري 38
2-1-9-4- دلايل وفاداري 40
2-2- پیشینه پژوهش: 40
2-2-1-پیشینه داخلی: 40
2-2-1-1-پایان نامه: 40
2-2-1-2-مقاله ها: 42
2-2-2-پیشینه خارجی 42
2-2-2-1-مقاله ها: 42
فصل سوم : روش شناسی تحقیق 59
مقدمه: 46
3-1- روش تحقیق: 46
3-2- قلمرو تحقیق: 47
3-2-1- قلمرو موضوعی: 47
3-2-2- قلمرو مکانی تحقیق: 47
3-2-3- قلمرو زمانی تحقیق: 48
3-2-3-1- زمان انجام تحقیق: 48
3-2-3-2: زمان جمع آوری اطلاعا ت: 48
3-3-جامعه آماري: 48
3-3-1- روش نمونه گیری: 63
3-3-2- حجم نمونه : 49
3-4- روش و ابزار گرداوری اطلاعات: 49
3-5- مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق: 51
3-6- اعتبار( روایی) ابزار اندازه گیری تحقیق: 53
3-7- پایایی(اعتماد پذیری) ابزار اندازه گیری پژوهش: 53
3-8- فرآیند و نتایج مطالعه آزمایشی : 55
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 55
3-9-1- مدل یابی معادلات ساختاری برای طراحی مدل تحقیق: 56
3-9-2- شاخص های برازندگی مدل کلی: 58

مطالب دیگر:
📜طرح درس سالانه ریاضی چهارم ابتدایی📜آزمون ریاضی چهارم ابتدایی مخصوص امتحانات نوبت اول(با فرمتWord)📜پاورپوینت درس یازدهم مطالعات اجتماعی چهارم دبستان(سفری به شهر باستانی همدان)📜پاورپوینت درس هفتم هدیه های آسمان چهارم دبستان(نماز در کوهستان)📜دانلود نمونه سوالات مطالعات اجتماعی پایه چهارم ابتدایی مخصوص امتحانات پایانی خرداد ماه(با فرمتWord)📜نمونه سوالات مهم و کاربردی درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی همراه با پاسخ جامع و کامل📜کتاب صوتی بیشعوری📜جزوه ریاضیات مهندسی مخصوص دانشجویان کارشناسی مهندسی📜نمونه سوالات مهم و کاربردی مکانیک سیالات پیشرفته همراه با پاسخ جامع و کامل📜دانلود نمونه سوالات تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم مخصوص امتحانات پایانی خرداد ماه(با فرمتWord)📜دانلود نمونه سوالات امتحانی مقدمات مهندسی نفت همراه با پاسخ جامع و کامل (مخصوص پایان ترم)📜دانلود نمونه سوالات آمادگی دفاعی پایه دهم مخصوص امتحانات پایانی خرداد ماه(با فرمتWord)📜1000 مساله‌ی حل شده در فیزیک کلاسیک نوشته‌ی احمد کمال📜کتاب حل مسائل خلاقانه فیزیک کریس مک مولن جلد2📜حل‌المسائل کتاب فیزیک مدرن کنس کرین📜جزوه تایپ شده درس بهایابی 2 مخصوص دانشجویان رشته حسابداری📜گرامر زبان انگلیسی پیش دانشگاهی مخصوص دانشجویان حسابداری📜جزوه ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی کاربردی1) مخصوص دانشجویان حسابداری و رشته های مرتبط📜اصول حسابداری2 به همراه سوالات درس📜جزوه حقوق تجارت(بازرگانی)مخصوص دانشجویان رشته حسابداری مقاطع کاردانی و کارشناسی📜دانلود نمونه سوالات امتحانی تستی و تشریحی کتاب اندیشه اسلامی1 به همراه پاسخ کامل سوالات📜جزوه آمار مخصوص دانشجویان رشته حسابداری📜جزوه اصول علم اقتصاد1(اقتصاد خرد)📜دانلود کتاب صوتی قصه های مجید (کامل)📜دانلود کتاب صوتی قلندر و قلعه + pdf