ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر

ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر
ارائه پیشنهادات وراهکارهایی علمی و کاربردی در جهت بهبود عملکردکارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی(ر|32011428|zaranetworkتحقیق حاضر با عنوان بررسی ه) استان ایلام
از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 178 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
ارتباطات سازمانی،همواره از مباحث عمده و مورد توجه در سازمان ها بوده است. با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، تغییرات شگرفی در این حوزه در سازمان ها به وجود آمد.طی سالهای اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستم های اتوماسیون اداری، کشور ما را فرا گرفته است، و بسیاری از سازمان ها تمایل زیادی به بهره گیری و استفاده از این سیستم ها از خود نشان می دهند. وحاضرند مبالغ کلانی را در جهت استقرار و بکارگیری این سیستم ها صرف نمایند. اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تا چه اندازه عملکرد کارکنان را تحت الشعاع قرار داده و باعث بهبود کیفیت خدمات ارائه شده می شود.این پژوهش در زمینه بررسی رابطه سیستم های اتوماسیون اداری بابهبود عملکرد کارکنان می باشد. روش تحقیق انجام شده بر اساس هدف کاربری و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی -همبستگی از شاخه میدانی است.به این منظور سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان ایلام به عنوان واحد نمونه انتخاب گردید، وجامعه آماری متشکل از کارکنان سازمان کمیته امداد در نظرگرفته شد، که با استفاده از روش کوکران 70 نفرازکارکنان به عنوان نمونه انتخاب گردید، پس ازتوزیع 75/0ازپرسشنامه هابرگشت داده شد، که بر اساس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزارspss بر وجودرابطه بسیار بالا بین استفاده از اتوماسیون اداری در سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام با بهبودعملکردکارکنان دلالت دارد.مقدمه
درشرایط دائم درحال تغییرمانیز باید تغییرنماییم.وگر نه بهای سنگینی بابت عدم تغییرخواهیم پرداخت.(دکتر نوردال، 2002).
فناوری درقرن بیست ویکم نقش حیاتی ایفاخواهدکرد (الینسون ،2002،ص307 ) به طوری که اکثرسازمان هامجبور به استفاده ازیکی از انواع تکنولوژی به عنوان راهی برای نوسازی قابلیت تولید وافزایش رقابت پذیری و انعطاف پذیریشان خواهندشد.(سالانوا ودیگران،2004،ص43-42).
پایه واساس ایجادموضوعات مختلف برمبنای سرعت انتقال داده ها ازجایی به جای دیگروامکان دسترسی سریع وآسان به داده ها پایه ریزی می شوند.لذاخودموضوع ارتباطات نیزازاین موضوع مستثنی نبوده واز اهمیت ویژه ای برخورداراست. وچون بخش مهمی از ارتباطات هرسازمان را، مکاتبات آن سازمان تشکیل می دهد، لذااهمیت این موضوع در مکاتبات سازمان نیز خود را نشان می دهد.
داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط، بهنگام، تسریع در امور، افزایش دقت و صرفه جویی در زمان جلوی انتخاب بسیاری از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت.در این برنامه زمانی، یک مدیرکارآمدبدون داشتن اطلاعات مورد نیاز خودقادر به رهبری سازمان و رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده نیست..
سیستم اتومایسیون اداری تاثیر بسزایی در صحت، دقت، اقتصادی بودن، بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران وحوزه ستادی داشته و عملکرد کارکنان را بهبود می بخشد. در این تحقیق ارکان سیستم اتوماسیون اداری ازقبیل اینترنت، اینترانت، تلفن های داخلی ورابطه شان بابهبودعملکرد کارکنان سازمان کمیته امدادامام خمینی (ره) استان ایلام مورد بررسی قرار می گیرد.فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه 3
2-1بیان مساله 4
3-1مدل تحلیلی تحقیق 5
4-1اهمیت و ضرورت تحقیق 6
5-1علت انتخاب موضوع 7
6-1اهداف تحقیق 8
7-1سوالات تحقیق 9
8-1متغیرهای تحقیق 10
9-1فرضیه های تحقیق 11
10-1چارچوب نظری تحقیق 12
11-1قلمرو تحقیق 13
12-1تعاریف مفهومی 15
13-1تعاریف عملیاتی 18
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
مقدمه 21
بخش اول اتومایسیون اداری
1-1-2اتومایسیون اداری 23
2-1-2اطلاعات 24
3-1-2عصراطلاعات 25
4-1-2اطلاعات ویژه سازمانی 26
5-1-2سیستم اطلاعات مدیریت 26
6-1-2فناوری اطلاعات 27
7-1-2کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان 28
8-1-2مشکلات دبیرخانه سنتی 29
9-1-2مزایای استفاده از سیستم مکانیزه 31
10-1-2مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری 32
11-1-2قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری 33
12-1-2اینترنت 37
13-1-2تاریخچه اینترنت 38
14-1-2شکل گیری اینترنت 38
15-1-2اینترانت 39
16-1-2تلفن داخلی 40
17-1-2اکسترانت 41
18-1-2ایمیل 41
19-1-2مودم 42
20-1-2خدمات انتقال فایل 42
21-1-2دورنگار(فکس) 42
22-1-2اپراتورها 43
23-1-2سیستم 43
24-1-2نظریه سیستمی 44
25-1-2مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی 44
بخش دوم: بهبودعملکرد
1-2-2مقدمه 47
2-2-2عملکرد 48
3-2-2رابطه بین بهبودعملکردبامدیریت منابع انسانی 49
4-2-2نقش مدیریت عملکرددرموقعیت استراتژیک سازمان 51
5-2-2عوامل موثر برعملکردکارکنان 52
6-2-2رابطه بین رضایت و پاداش باعملکرد 55
7-2-2ارزیابی عملکرد 56
8-2-2بهره وری 56
9-2-2کارآیی 56
10-2-2اثربخشی 56
11-2-2ارتباطات 58
12-2-2فراگردارتباطات 58
13-2-2دبیرخانه 59
14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه 60
15-2-2نامه های اداری 62
16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری 62
17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق 63
18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ 63
19-2-2کنترل دفتراندیکاتور 64
20-2-2رضایت 64
21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری 65
22-2-2صحت 66
23-2-2اقتصادی بودن 66
24-2-2دقت 66
25-2-2سرعت 66
26-2-2سطح تحصیلات 66
27-2-2همکاران 67
28-2-2مهارت 67
29-2-2سابقه خدمت 67
30-2-2سیستم کارکنان دانشی 67
31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق 68
32-2-2دولت الکترونیک 70
33-2-2اهداف دولت الکترونیک 71
34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران 72
35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک 74
36-2-2ارتباطات سازمانی 74
37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات 76
38-2-2جهانی شدن 78
39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی 79
بخش سوم: پیشینه تحقیق