ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو|32011120|zaranetworkتحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 103 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
در اين پژوهش به بررسي توان پيش بيني شبيه سازي مونت كارلو براي نوسان در افق يكماهه پرداخته شده است. هدف پژوهش در قالب دو فرضيه بيان شده است. فرضیه اول به اين شكل مطرح شده كه تفاوت معناداري در پيش بيني نوسانات قیمت سهام توسط شبيه سازي مونت كارلو با پيش بيني مدل گارچ وجود دارد و فرضیه دوم بيان ميكند كه با استفاده از شبيه سازي مونت کارلو می توان نوسانات قیمت سهام را برای دوره خارج از نمونه پیش بینی نمود. دادهاي پژوهش شامل سري شاخص كل قيمت سهام در فاصله سالهاي 1376 تا 1391 مي باشد. براي مدل گارچ از سه تابع توزيع نرمال ، t-استيودنت و GED استفاده شده است و براي ارزيابي نتايج از سه تابع زيان آماري RMSE ، MAE و MAPE كمك گرفته ايم. همچنين براي بررسي معناداري تفاوت پيش بيني هاي مدل گارچ و شبيه سازي مونت كارلو ، آزمون دايبولد-ماريانو را انجام ميدهيم. نتايج حاكي از آن است كه مدل گارچ پيش بيني هاي دقيق تري را نسبت به شبيه سازي مونت كارلو ارائه ميدهد، اما پيش بيني هاي اين دو روش با توجه به آزمون دايبولد-ماريانو تفاوت معناداري ندارند و بطور كلي مي توان گفت شبيه سازي مونت كارلو نتايج قابل قبولي را براي پيش بيني نوسان بدست ميدهد.

مقدمه
نوسان پذيري يا تغيير پذيري از آن دسته متغيرهاي مهمي است كه در دهه هاي اخير براي مدل سازي آن تلاش هاي بسياري صورت پذيرفته است. پيش بيني اين متغير در مديريت ريسك، ارزش گذاري سبد سرمايه، قيمت گذاري مشتقات و ... داراي كاربردهاي فراواني است. با دست يافتن به الگوهاي نوسان بازده سهام و با استفاده از پيش بيني پذيري قيمت سهام مي توان تخصيص سرمايه را به شكل هموارتر و كاراتر صورت داد. اما از ديدگاه معامله گران بازار مشتقات، درك نوسان پذيري، پيش بيني دقيق آن و حفاظت از دارايي هاي پرتفوي در مقابل هزينه هايي كه اين متغير به ارزش كل تحميل مي كند، از اهميت دو چنداني برخوردار مي باشد. دانستن اين واقعيت كه معاملات و ابزارهاي مشتقه در فضاي بازار سرمايه ايران روندي تكاملي به خود گرفته است، بر ضرورت اجراي تحقيقات كاربردي بيشتر در اين حوزه مي افزايد.
نتيجه تلاش محققان در خصوص اين متغير را مي توان در پيدايش و ارتقاء مدل هاي ناهمساني واريانس شرطي خودرگرسيو مشاهده نمود. مدل هاي سري زماني مالي كه مبتني بر نظريه هاي مالي و اقتصادي مي باشند، به تدريج به چارچوب هايي پذيرفته شده براي پيش بيني متغيرها و سري هاي زماني مالي تبديل شده اند. اما هنوز اين نظريه ها به اندازه كافي ارتقاء پيدا نكرده اند كه با اتكاء صرف به برآوردهاي حاصل از آن بتوان بر عوامل گوناگون خارجي كه بر صحت پيش بيني ها موثر است، فائق آمد. بسياري از تحقيقات مالي در سال هاي اخير بر اين مساله متمركز بوده است كه مدل هاي سنتي خطي و غيرخطي را براي دست يافتن به برآوردها و پيش بيني دقيق تر، به نحوي ارتقاء دهند. (سعیدی،1391، ص2)
آنچه در اين ميان بسيار مورد تاكيد بوده و اين تحقيق مي تواند در راستاي آن قرار گيرد، اين نكته است كه تا كنون هيچ روش قطعي براي پيش بيني تلاطم بازده سبد سهام به عنوان روشي با قابليت اطمينان بالا مطرح نبوده است و اگر در بازاري روشي كارائي بالاتر از خود نشان دهد، در بازاري ديگر لزوما از كارائي بالائي برخودار نبوده است. ماهيت متفاوت بازارهاي مالي، تاثيرپذيري از ساختار اقتصادي كشورها با توجه به تفاوت زياد كشورها از نظر اقتصادي، توسعه يافتگي متفاوت بازارهاي مالي، برهمكنش بازارهاي مالي روي همديگر و ... باعث شده است كه براي مديريت ريسك و پيش بيني تلاطم بازارهاي مالي و سبدهاي سهام مطالعات گسترده اي در كشورهاي مختلف صورت گيرد كه معمولا به نتايج يكساني هم منجر نشده است و محققان متفاوت روش هاي مختلفي را به عنوان روش مناسب ارائه دهند.
با گسترش و توسعه بازار سرمايه كشور كه در راس انها بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته است، امروزه بخش قابل توجهي از دارايي هاي سرمايه گذاران در قالب سهام شركت هاي پذيرفته شده در بورس موجود مي باشد.
روش شبيه سازي مونت كارلو راه حل هايي تقريبي با استفاده از نمونه گيري آماري و فرآيندهاي تصادفي براي دامنه گسترده اي از مسائل موجود از رياضيات و ديگر شاخه هاي علوم بوجود آورده است. اين روش نوعي روش شبيه سازي آماري بوده كه توانسته شبيه سازي مربوطه را با استفاده از دنباله هايي از اعداد تصادفي محقق نمايد. روش شبيه سازي مونت كارلو در واقع مجموعه اي از روش هايي متفاوت بوده كه اساسا فرآيند يكساني را طي مي نمايند. اين فرآيند، شبيه سازي هاي متعددي را با استفاده از اعداد تصادفي در جهت دستيابي به جوابي تقريبي براي مسئله موردنظر ممكن مي سازد. ويژگي و مشخصه اصلي روش شبيه سازي مونت كارلو اين بوده است كه مي تواند با استفاده از توليد كننده هاي اعداد تصادفي و توليد اينگونه اعداد در حجم بسيار زياد جواب هايي منطقي و درست در خصوص پديده هاي فيزيكي ارائه نمايد. ( معارفيان، 1389، ص 17)
در اين پژوهش كارايي شبيه سازي مونت كارلو در پيش بيني نوسان مورد ارزيابي قرار ميگيرد و كيفيت اين پيش بيني از طريق مقايسه با پيش بيني مدل گارچ آزمون مي شود.


فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1. مقدمه 3
1-2. تشريح و بيان موضوع تحقيق 4
1-3. ضرورت انجام تحقيق 7
1-4. جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: 10
1-5. اهداف تحقيق 10
1-6. سؤالات تحقیق: 11
1-7. فرضيه‏هاي تحقیق: 11
1-8. روش شناسی تحقیق: 11
1-9. جامعه و نمونه آماري 12
1-10. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات تحقيق 13
1-11. محدویت های تحقیق 15
1-12. ساختار تحقيق 15
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1. مقدمه 17
2-2. مروري بر ادبيات تحقيق 18
2-2-1. تحقیقات داخلی 18
2-2-2. تحقیقات خارجی 24
2-3. سری های زمانی 30
2-3-1. روش های تحلیل سری های زمانی 31
2-3-2. ویژگی های سری های زمانی 31
2-3-3. مدل سازی سری های زمانی 31
2-3-4. معیارهای اطلاعاتی آکائیک و شوارتز 32
2-3-5. روش باکس- جینز 33
2-3-6. تبدیلات 33
2-3-7. پیش بینی 35
2-3-8. انواع واريانس 36
2-3-9. ويژگي هاي سري هاي زماني مالي 37
2-4. واريانس ناهمساني شرطي اتورگرسيو تعميم يافته(گارچ ) 39
2-4-1. فرآيند GARCH(p,q) 39
2-4-2. فرآيند GARCH(1,1) 41
2-4-3. آزمون مدل گارچ 42
2-4-4. تخمين حداكثر درستنمايي در مدلهاي گارچ 44
2-5. شبيه سازي مونت كارلو 46
2-5-1. تاريخچه شبيه سازي مونت كارلو 47
2-5-2. اعدادتصادفي 48
2-5-3. توليد كننده هاي اعداد تصادفي 50
2-5-4. روش هاي توليد اعداد تصادفي 52
2-5-5. فرآيند شبيه سازي مونت كارلو 52
2-5-6. روش هاي شبيه سازي مونت كارلو 53
2-5-7. كاربردهاي شبيه سازي مونت كارلو 54
2-5-8. مزايا و معايب شبيه سازي مونت كالو 56
فصل سوم : روش تحقیق
3-1 مقدمه 59
3-2. روش گردآوري و تحليل داده ها 59
3-3. قلمرو تحقيق 59
3-4. جامعه و نمونه آماري 59
3-5. فرضيات تحقيق 60
3-6. شيوه انجام تحقيق 60
3-7. چگونگي بررسي سري هاي زماني 61
3-7-1. ويژگيهاي توزيع داده ها 61
3-7-2. معيار ريشه واحد 62
3-7-3. آزمون بررسي اثرات ARCH 64
3-7-4. معيار خودهمبستگي 65
3-8 . مدل GARCH(1,1) 69
3-8-1. مدل سازي 69
3-8-2. خطاهاي غيرنرمال 69
3-8-3 . تخمين ميانگين و واريانس شرطي با استفاده از مدل GARCH(1,1) 71
. 9-3شبيه سازي 72
3-9-1 . حركت هندسي براوني 72
3-9-2. فرآيند اجرايي شبيه سازي مونت كارلو 73
3-10. روش هاي ارزيابي نتايج تحقيق 74
3-10-1. معيارهاي ارزيابي دقت نتايج پيش بيني 74
3-10-2. آزمون دايبولد-ماريانو 75
فصل چهارم : نتایج
4-1. مقدمه 77
4-2. روش شناسي و كليات سري داده ها 77
4-3. تجزيه و تحليل اطلاعات سري هاي زماني مورد مطالعه 77
4-3-1. بررسي آزمون ريشه واحد 79
4-3-2. بررسي آماره هاي توصيفي 80
4-3-3 . بررسي آزمون اثرات آرچ 82
4-3-4. بررسي آزمون خودهمبستگي 83
4-4. نتايج تجربي 84
4-4-1 . برآورد پارامترهاي مدل گارچ 84
4-4-2 . اجرای شبیه سازی مونت کارلو 86
4-4-3 . پیش بینی 88
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1. نتيجه گيري 91
5-2. پيشنهادات 92
فهرست منابع
منابع فارسی 95
منابع غیرفارسی 97
پیوست
پیوست یک: برنامه شبیه سازی مونت کارلو 101

مطالب دیگر:
🔥موزه ی تاریخ دشتستان🔥مقایسه اندیشه‌های اگوست كنت و امیل دوركیم🔥معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا🔥وب سرور اپاچی🔥معرفی سید ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر🔥ارزیابی ایستگاههای کاری سالن رنگ تندرشرکت ایران خودرو🔥بررسی عوامل موثر بر اعتیاد جوانان🔥بررسی تاریخی جشن نوروز در ایران باستان و عوامل ماندگاری آن🔥بررسی تجارب بازسازی روستای توتکابن بعد از زلزله 1369 گیلان و زنجان از دیدگاه توسعه🔥بررسی عوامل مؤثر بر اعتیاد نوجوانان🔥شخصیت حضرت زهرا(س)🔥بررسی مفاهیم دین و اخلاق🔥بررسی و تعیین اندیس کار باند روی نمونه های مستقل و مختلط کانسنگ آهن گل گهر🔥تاثیر انقلاب اسلامی بر جنبش های شیعی در منطقه🔥تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر جنبشهای اسلامی🔥تأثیر شبکه های دسترسی بر توسعه شهری با تأکید بر شبکه قطار شهری🔥تاریخچه ی حجاب🔥تاریخچه پرچم ایران🔥مفهوم موزه،طرح ریزی ومعماری آن🔥تعیین مرز سلامت روانی در محیط خانواده – محیط کار – محیط تحصیل🔥تغییرات محیطی و بازار تعیین کننده استراتژیک درکمپانی‌های رسانه‌ای🔥تقویت كنندهای تفاضلی🔥تهاجم فرهنگی🔥مدیریت آموزشی و جایگاه آن در سازمان،نظام آموزشی و آموزشگاه های آزاد🔥توسعه سیستم‌های كشاورزی سازگار با محیط زیست