اسلام عامل عقب ماندگي جامعه

اسلام عامل عقب ماندگي جامعه
اسلام عامل عقب ماندگي جامعه|31017785|zaranetwork

تحقيق
متشکل از 38 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
نكته ديگري كه توضيح آن ضروري به نظر مي رسد بحث دروني و يا بيروني بودن دلايل رشد و عقب ماندگي جامعه است علت اصلي عقب ماندگي جامعه ايران در بطن جامعه نهفته است. آن دسته از مراحل بيروني نيز اگر دروني شود نمي توانند اثرات تعيين كننده طولاني بر روند كلي حركت رشد جامعه داشته باشند پديده هايي چون پيدايش اسلام در ايران و هجوم قبايل همسايه را نمي توان بعنوان عوامل صرفاً بيروني ارزيابي كرد و آنها را عوامل تاريخي كندي توسعه ايران شمرد. در هيچ يك از دوره هاي تاريخ ايران پيش و پس از پيدايش اسلام، مطالعه جديد جامعه بدون توجه به نقش نهاد دين بعنوان عامل دروني ممكن نيست.و حال اينكه آيا بوده است؟ و يا آيا ادياني مثل سامي، يهوديت و مسيحيت و دين ايراني زرتشت از نظر محتوا با اسلام تفاوت بنياديني دارد؟ و ايا هيچ يك از اديان موجب پيشرفت جامعه شده است؟ و يا بعكس پيشرفت جوامع باعث دگرگوني هايي در بطن اديان گرديده است؟بايد بدانيم كه اسلام در مكه ظهور كرد، ولي در سرزمين هايي پرورش يافت كه زادگاه پرسابقه ترين تمدن هاي بشري بوده است. در حالي كه عربستان يكي از عقب مانده ترين تمدن ها در عصر پيدايش اسلام بود، مناطق مجاور آن يعني امپراطوري بيزانس و ايران بسيار پيشرفته بودند بنابراين اين دو پايگاه در پرورش اسلام بعنوان تمدني جديد و جهاني بسيار نقش داشتند. ما براي شرح و بسط موضوع ابتدا زمينه رشد تمدن كشاورزي بين النهرين و بعد تمدن دامداري عربستان و در آخر اسلام به عنوان اهرم ايجاد يگانگي ديني، وحدت قومي و ساخت قدرت متمركز سياسي بررسي مي كنيم.پيدايش و افول تمدن هاي اوليه در منطقهسرزمين بين النهرين نزديك به 3000 سال پيش از ميلاد مسيح دربرگيرنده تمدن هايي بود كه اقوام مختلف را در يك جامعه جمع مي كرد.