پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶
پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶|31016327|zaranetwork

پرسشنامه سبک های حل مساله (PSS) کسیدی و لانگ-۱۹۹۶
دارای 4 صفحه وبا فرمت PDF می باشد

بخشی از محتوا ::

روایی: دارد
پایایی: دارد
تعداد سوالات : 24 سوال
نمره گذاری وتفسیر: دارد
منبع : دارد