پروپوزال بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي

پروپوزال بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي
پروپوزال بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي|31015612|zaranetwork

پروپوزال بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي دارای 35صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

عنوان پروپوزال: بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي
تعداد صفحه: 35صفحه
فونت: B ZAR
فاصله سطرها: 1.15
منابع فارسی و لاتین: دارد
پرسشنامه و ضمائم: دارد
بندهای
پروپوزال: عنوان، مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف پژوهش
(هدف اصلی، اهداف جزئی)، فرضیه های پژوهش، تعریف مفاهیم پژوهش (تعریف
مفهومی، تعریف عملیاتی)، روش تحقیق، طرح پژوهش، ابزار اندازه گیری، روش
تجزيه و تحليل داده ها و...
پروپوزال مدیریت سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته
عنوان:
بررسي عوامل مرتبط با اجرای موفق مدیریت ارتباط با مشتری با رويكرد فازي

مقدمه
مديريت ارتباط با مشتري، به عنوان يك ضرورت راهبردي در تمامي سازما نها است كه اجراي مؤثرآن مي‏تواند افزايش رضايت مشتري، وفاداري و جذب آنها و در نتيجه فروش بيشتر و تكرار خريد را به دنبال داشته باشد. اما اجراي CRM همیشه با نتايج مورد انتظار همراه نمي باشد. چرا كه نگرش بسياري از سازمانها به CRM از ديد فناوري است. اين نگرشِ غلط نسبت به اين مهم باعث شده كه اجراي آن در بسياري از سازما نها با شكست روبرو شود. بنابراين مديران سازما نها به آگاهي يافتن از عوامل ايجاد موفقيت در CRM توجه خاص نموده¬اند زيرا شناسايي اين عناصر كليدي مي¬تواند سازمانها را در اجراي هر چه موفق‏تر آن ياري رساند. (موتمنی و جعفری، 1388، ص50)
فرآيند شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای موفق CRM بايد براساس معيارها و مولفه‏هاي متعددي صورت گيرد. بنابراين در اين مطالعه ابتدا براساس ادبيات پژوهش موجود مجموعه¬اي از معيارها شناسائي ‌¬گرديده است، سپس با تکنيک دلفي به پالايش و غربال مجموعه معيارهاي شناسائي شده پرداخته شده است. در ادامه معيارهاي نهائي انتخاب با تکنيک ANP فازي اولـویت¬بندی شده¬اند. درنهايت با استفاده از تکنيک TOPSIS مهمترين عامل شناسائي شده است.
در اين فصل کليات مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسي قرار گرفته، به اين ترتيب که در ابتدا به شرح و بيان مسأله پژوهشي پرداخته ¬‌شده تا مباني لازم جهت توجيه چرايي انجام پژوهش حاضر فراهم آيد، در ادامه اهداف پژوهش بيان ‌شده و به تبع اين اهداف سوالات پژوهش ارائه شده¬اند. سپس قلمرو پژوهش به لحاظ زماني و مکاني معين شده و روش مورد استفاده در پژوهش حاضر به اختصار توضيح داده شده است. در نهايت نيز به تعريف کاربردي واژه‌هاي پژوهش پرداخته شده تا مطالعه پژوهش حاضر به صورتي ساده و قابل فهم ميسر شود.