توسعه و توسعه روستایی و اهمیت و بررسی آن در ایران

توسعه و توسعه روستایی و اهمیت و بررسی آن در ایران
توسعه و توسعه روستایی و اهمیت و بررسی آن در ایران|30020380|zaranetwork

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 80

ساخت و بهسازي،نگهداري و ايمن سازي، حمل و نقل و بهره برداريمقدمه :راه مهمترين زير ساخت توسعه مي باشد كه تاثير به سزائي در حمل و نقل كالا ومسافر و افزايش رفاه عمومي جامعه دارد. راه روستايي كه وظيفه تامين ارتباط بين روستا و شهرها را به عهده دارد به دليل ايجاد تسهيلات لازم براي استقرار صنايع، انتقال محصولات كشاورزي و دامي از مراكز توليد به مراكز مصرف و ايجاد اشتغال مولد، افزايش درآمد خانوار روستايي و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است كه با وقوع انقلاب اسلامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي اين مهم مورد عنايت مسئولين عالي نظام قرار گرفت.

ماموريتها و شرح وظائف معاونت ساخت و نگهداري راه روستاييماموريتهامطالعه و برنامه ريزي راهبردي و نظارت درخصوص احداث، تكميل و استاندارد سازي شبكه حمل و نقل روستايي كشور، نگهداري ، بازسازي، ايمن سازي ، ارتقاء مشخصات و آسفالت راهها و نظارت بر عملكرد و همچنين هماهنگي امور مربوط به راههاي روستايي با واحدهاي استاني.

شرح وظائف• تهيه و تدوين برنامه هاي بهره برداري از شبكه راه روستايي• تهيه، پايش و بهنگام سازي اطلاعات و آمار راهها و ترافيك و حمل نقل روستايي• پيگيري تامين تسهيلات و تجهيز منابع مالي براي توسعه كمي و كيفي منابع حمل و نقل روستايي• بررسي و تدوين معيارها، دستورالعملها و شاخصهاي فني• تهيه برنامه هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و ارائه روشهاي نوين در مورد راههاي روستايي• تقويت ساختارهاي نظارتي و امور مهندسان ناظر و تدوين ساز و كارهاي مناسب اجرايي براساس نظام فني اجرايي كشور براي راههاي روستايي• پيشتيباني و نظارت عاليه بر نحوه نگهداري راههاي روستايينظارت عاليه بر روند اجراي به موقع و با كيفيت پروژه هاي راه روستايي

- وضعيت برخورداري روستاهاي كشور از راه روستايي تا پايان سال 1386بر اساس نتايج آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن (1385)، در حال حاضر تعداد روستاهاي بالاي 20 خانوار كشور 37751 روستا است كه وضعيت برخورداري آنها از راه روستايي به شرح جدول ذيل ميباشد:

كل كشور تعداد روستاهاي بالاي20 خانوار جمعيت روستايي كشور (نفر) بهره مندي از نوع راهراه ساخته شده راه دسترسيتعدادروستا درصد تعدادروستا درصد37751 22131101 29068 77 8683 23- عملكرد راه روستايي قبل و بعد از انقلاب اسلامي تا دهه فجر 1387شاخص واحد قبل از انقلاب بعد ازانقلاب تا دهه فجر 1387طول راههای روستايي شوسه احداث شده كيلومتر 8000 100141طول راههای روستايي آسفالت شده كيلومتر 200 72236

پايگاه اطلاعات جغرافيايي (GIS):به منظور جمع آوري اطلاعات وضع موجود شبكه راههاي روستائي و يكسان سازي آمارو طراحي طرح جامع حمل و نقل، اقدام به طراحي ، تصحيح و راه اندازي سيستم GIS در سطح كشور شد.در مرحله اول اين پروژه نقشه انواع عوارض شبكه از قبيل راه، روستا، پل و ... به دو روش ذيل تهيه گرديد:الف – استفاده از نقشه هاي 1:25000 سازمان نقشه برداري كشورب – برداشت ميداني با دستگاه GPSدر مرحله دوم نقشه هاي خام اوليه توسط كارشناسان استانها با وضع موجود مطابقت و رفع نقص گرديد و تبديل به اطلس راههاي روستايي در محدوده شهرستان شد.در اين مرحله جداول آماري شامل طول آسفالت و شوسه و دسترسي كليه استانها، روستاهاي با لاي 20 و 100 خانوار برخوردار از راه آسفالت و شوسه ، تعداد روستاهاي فاقد راه با مشخصات و همچنين نقشه هاي رقومي استاني و شهرستاني از اين پايگاه قابل استخراج گرديد. لازم به ذكر است كه 80 درصد اطلاعات مورد نياز اين پايگاه تهيه و بقيه اطلاعات درحال جمع آوري و بروز رساني مي باشد. يكي از اهداف مهم تكميل اين پايگاه استخراج شبكه با اهميت راههاي روستايي و در نهايت اولويت بندي مناسب پروژه هاي راههاي روستايي در راستاي هزينه كرد بهينه اعتبارات تخصيص يافته به اين بخش ميباشد.در مرحله سوم اطلاعات روستا به صورت بانك جامع توصيفي منضم به اين نقشه ها گرديد كه كليه اطلاعات ابتدا بر مبناي سر شماري نفوس و مسكن سال 75 و پس از آن برمبناي سرشماري سال 85 اصلاح و به روز رساني گرديد

رویکردهای نظری توسعه روستاییتمامی راهبردهای مطرح شده در ادبیات توسعه روستایی دارایی دارای خاستگاه و سرچشمه های فکری و نظری ویژه هستند. شناسایی این سرچشمه ها و زمینه های فکری و نظری به فهم بهتر راهبردهای مربوطه کمک خواهد کرد . در نگاه نخست شاهد وجود دو نوع سنت فکری عام از اجتماع روستایی هستیم : سنت و برداشتی که اجتماع روستایی را یک اجتماع همگون تصور می کند و سنتی که اجتماع روستایی را اجتماعی ناهمگون در نظر می گیرد .برداشت اول سنتی تر و قدیمی تر است و به نوعی مورد توجه و اذعان تمامی جامعه شناسان کلاسیک است که نگاهی ایستا گرایانه نسبت به جوامع غیر شهری دارند . حتی مارکس که به پویایی جوامع عنایت بیشتری دارد ، در خصوص اجتماعات روستایی این پویایی و تحول را لحاظ نمی کند . « در قرنی که عمیقا از پدیده شورش دهقانی آگاه می شد ، جای تعجب دارد که مارکس و بسیاری از مارکسیستهای کلاسیک دهقانان را در صحنه سیاست نیروی محافظه کار تصور می کردند. مارکس در تحلیل خود از بناپارتیسم در فرانسه استدلال می کرد که فرد گرایی دهقانان خرده مالک ، آنان را از تجمع و تشکل در یک طبقه ، با آگاهی طبقاتی روشن ، باز می دارد. همان گونه که سیب زمینی های درون یک گونی پیوسته یک گونی سیب زمینی باقی خواهند ماند.»برداشت ایستاگرایانه از اجتماعات روستایی موجب تقویت این ایده گردید که نیروهایی از بیرون و از بخش مدرن جامعه باید عهده دار ایجاد تغییر و توسعه در روستاها شوند و در نتیجه جامعه روستایی باید دریافت کننده عناصر تغییر باشد، نگاهی که به موجب بسط رویکرد نوسازی و طراحی راهبردها و برنامه ها ی توسعه ای برون زا و از بالا به پایین گردید . پارسونز در چارچوب نظریه ساختی _ کارکردی پس از بررسی اندیشه جامعه شناسان کلاسیک « فهرستی از متغیرهای الگویی بدست میدهد که گروه بندی دوگانه جوامع انسانی را در بر می گیرد : یک دسته احساسی ، پراکنده ، متمایل به مرام خاص و متوجه مقاصد کلی هستند و دسته دیگر از لحاظ احساسی بی اعتنا ، متمرکز ، دارای دید مادی ، و سرانجام دارای مقاصد فردی هستند . جوامع روستایی به دسته اول و جوامع شهری و صنعتی به دسته دوم تعلق دارند .»