بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان

بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان
بررسی رابطه بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی در بین دانشجویان|30019931|zaranetwork

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 107

فهرستچكيدهفصل اول: كليات تحقيقمقدمهبيان مسئلهسوال مسئلههدف تحقيقاهميت و ضرورت تحقيقفرضيه هاي تحقيقمتغير هاي تحقيقفصل دوم: پيشينه و ادبيات تحقيقمقدمه و كلياتتعريفمشكل تعريفتاريخچهمختصري درباره تاريخچه بهداشت رواني در ايرانهدف بهداشت رواني و سلامت عموميپيشگيريپيشگيري اوليهنظريه آلبوت اليس در رابطه با تفكر غير منطقيمباني نظرينظريه شخصيترشد شخصيتمنشا اضطراب و رفتار ناسازگاراهداف درمانفنون درمانفصل سوم: تعيين روش تحقيقجامعه مورد مطالعهحجم نمونهروش نمونه گيريمعرفي ابزار تحقيقمعرفي پرسش نامه تفكر غير منطقيروش تحقيقروش آماري مربوط به فرضيه هافصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاجدول 1 4 نمرات آزمونتجزيه و تحليل داده هافصل پنجم: بحث و نتيجه گيريبحث و نتيجه گيريپيشنهاداتمحدوديت هاي تحقيقضمائم و پرسشنامه سلامت رواني گلدنبرگپرسشنامه سلامت عمومي(GQH)دستور اجرا و پرسشنامه سلامت عمومي(GQH)نمره گذاريمنابع و ماخذ

چکیده :هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی در بین داشجویان غیر بومی رشته های صنایع و تربیت بدنی ورودی 85 ـ 84 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه های عنوان شده عبارتند : 1 ـ بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی دانشجویان رابطه وجود دارد . 2 ـ بین سلامت روانی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . 3 ـ بین تفکر غیر منطقی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود دارد . که جامعه مورد مطالعه دانشجویان رشته های صنایع و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ورودی 85 ـ 84 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت روانی گلندبرگ که دارای 28 سوال 5 گزینه ای است و آزمون تفکر غیر منطقی 30 سوال که دارای دو گزینه بله وخیر است که جهت آزمون فرضیه 5 از روی ضریب همبستگی پیلرولون و ازروش آماری t و تغییر مستقل برای فرضیه های اول و دوم و سوم که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی وتفکر غیر منطقی رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین سلامت روانی دانشجویان رشته صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد و همین طور بین تفکر غیر منطقی در بین دانشجویان صنایع و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد .

فصل اولكليات تحقيق

مقدمه :اعتقاد داریم که تندرستی یکی از نعمتهای بزرگ در زندگی انسان است و نمی توان منکر شد که سلامتی روانی در زمره بالاترین نعمتهاست افرادی که به نحوی ازلغا با بیماران روانی ، عقب ماندگی ذهنی و معتادین به مواد مخدر و اکس سرو کار دارند به این امر اعتقاد کامل دارند . بدیهی است بیماران روانی مخصوص به یک قشر و یا طبقه خاصی نبوده وتمام طبقات جامعه را شامل می گردد و تعصب نسبت به بیماران روانی به قدری است که هنوز نه تنها در کشور ما بلکه در بیشتر کشورهای جهان آمار دقیق و منظمی مربوط به بیماران روانی در دسترس نیست در ایران فقط 10 در صد تخت های بیمارستانی متعلق به بیماران روانی و در حدود 12 درصد بودجه بهداشتی کشور صرف بیماران روانی می گردد مسئله افزایش بیماریهای روانی موضوع روز بوده و رابطه مستقیم با سیر صعودی رشد جمعیت و افزایش فشارهای عاطفی و هیجانی دارد تاریخچه بهداشت و سلامت روانی با توجه به وجود بیماریها روانی از زمانی که بشر وجود داشته و مخصوصا زندگی اجتماعی را شروع کرده همراه بوده است پیدا کردن شروع آغاز هر نهضتی بخصوص نهضتهای اصلاحی و علمی به علت داشتن منابع گوناگون و چند جانبه مسئله مشکلی است در حقیقت روان پزشکی را می توان قدیمی ترین حرفه و تازه ترین علم به شمار آورد قدیمی ترین چون بیماریهای روانی از قدیم وجود داشته و سقراط در سال 377 تا 460 سال قبل از میلاد عقیده داشته که بیماران روانی را مانند بیماران جسمی باید درمان کرد و تازه ترین علم برای اینکه تقریبا از سال 1930 بعد از تشکیل اولین کنگره بین الملی بهداشت روانی بود که روان پزشکی به صورت جزئی از علوم پزشکی شهر و سازمان روان پزشکی و مراکز پیشگیری در کشور های مترقی یکی بعد از دیگری فعالیت خود را شروع کردند و اکثرا همه این مشکلات از طریق افکار و باورهایی است که می تواند زندگی آدمی را دستخوش آسیب کند که باعث سعی کرد این افکار را از ذهن خود جدا کرد .موسوی پور ـ 1381 ـ ص 17بیان مسئله :بیماریهای روانی مانند بیماریهای جسمانی کشنده نیستند اگر چه خودکشی یکی از علل مرگ ومیر بیماران روانی است ولی از نظر آماری و مقایسه با مرگ و بیماری جسمانی می توان آن را نادیده گرفت عدم درک از نحوه شیوع بیماری و حتی ایجاد رفتارهای غیر طبیعی در آدمی باعث بهم خوردن سلامت روحی وروانی افراد میشود و گاهی عوامل و عللی وجود دارد که باعث ایجاد بهم خوردن سلامت روانی شود که می توان آن را به افکار و باور های فرد نسبت دارد که گاهی اوقات افکار نادرست و به کارگیری روشهای نادرست در زندگی باعث ایجاد ناراحتیهای روانی می شود و گاهی اوقات دوری از خانواده در بین جوانان و مشکلات ناشی از آن مانند امکانات اقتصادی و تغذیه و پیدا شدن دوستان ناباب و عوض شدن راه زندگی تامل در عدم سلامت روانی می تواند دخالت داشته باشد .میلانی فر ـ 1382 ص 10سوال مسئله :آیا بین تفکر غیر منطقی و سلامت روانی رابطه وجود دارد ؟آیا بین تفکر غیر منطقی دانشجویان ـ صنایع و تربیت بدنی تفاوت وجود دارد ؟آیا بین سلامت روانی دانشجویان صنایع و تربیت بدنی تفاوت وجود دارد ؟هدف تحقیق :هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سلامت روانی و تفکر غیر منطقی است و اینکه آیا باورهای غلط و منفی می تواند در فرد و سلامت روحی آن نقش بسزایی داشته باشد و آیا افکار نادرست در امور زندگی می تواند فرد را دوچار تنش کند و اینکه آیا دوری از خانواده در بین جوانان این تفکرات رابیشتر و بیشتر می کند یا نه ؟اهمیت و ضرورت تحقیقعدم سازش و وجود اختلالات رفتاری در جوامع انسانی بسیار مشهود و فراوان است در هر طبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نا متعادلی زندگی می کنند بنابراین در مورد همه افراد اعم از کارگر ، دانش پژوه و پزشک و ... خطر ابتلا به ناراحتی های روانی است که همه اینها می تواند از باورهای غلط و منفی آدمی در ذهنش نشات گرفته باشد که باید آدمی از راه حلهایی استفاده کند که کمتر با این موارد دست و پنجه نرم کند دانشجویان دانشگاه معمولا افراد برگزیده هر جامعه هستند و آنها معمولا از لحاظ هوش بر دیگر همسالان خود برتری دارند و اغلب از لحاظ موقعیت اجتماعی و اقتصادی از دیگر جوانان برخوردارند با این وجود در دانشگاهها عده ای از دانشجویان افراد پیکسوت و عده زیادی نورتیک است و گاهی این عوامل به جهت دوری از خانواده یا تفکرات باطل و منفی است که دانشجو در صورت نبود خانواده به خود و ذهنش راه می دهد که با ارائه این تحقیقات امید است که این مشکلات روحی و ذهنی قشر جوانان را کاهش داد و طوری که این جوانان با امید و افکارمثبت و منطقی بتوانند سلامت روحی و روانی خود را افزایش دهند که این تحقیقات در محیط های آموزشی و خانواده می تواند نقش بسزایی داشته باشد .


مطالب دیگر:
🔑ملاحظاتي درباره ويژگي هاي طب سنتي🔑ملاک های تدوین و تحلیل آزمون های پیشرفت تحصیلی🔑منابع طبیعی و جنگلهای استان هرمزگان🔑منبع شناسی طبّ اسلامی🔑منشاء سيگنال‌هاي حياتي🔑مواد و وابستگی به مواد🔑موزه فرش تهران🔑موضوع بازار🔑موضوع پردازش عملی تصویر با Matlab🔑موضوع منزلگاه بعد درس دین و زندگی دوم دبیرستان🔑موضوع تجزيه وتحليل حركتهاي ساده دست ازمفصل شانه🔑موضوع تحقیق کوآنزیم کیوتن🔑موضوع زندگی مورچه ها🔑مولد های فرکانسی عدد صحیح🔑مونیتورینگ بیهوشی🔑مهارت های ارتباطی بین فردی براي كتابداران🔑مهارت های فرزند پروری🔑مهارتهای مدیریت سازمانی🔑مهندسی پی🔑مهندسی فناوری اطلاعات 2🔑مهندسي🔑میکروسکوپ الکترونی عبوری🔑ميدانهاي الكترومغناطيس امواج کوتاه🔑ناباروری در مردان علل و بیماری های شایع🔑نان صنعتی