كاربرد برنامه‌ريزي خطي در تصحيح ميزان توليد نيروگاهها جهت محدود نمودن قدرت در خطوط شبكه

كاربرد برنامه‌ريزي خطي در تصحيح ميزان توليد نيروگاهها جهت محدود نمودن قدرت در خطوط شبكه
كاربرد برنامه‌ريزي خطي در تصحيح ميزان توليد نيروگاهها جهت محدود نمودن قدرت در خطوط شبكه|30018452|zaranetwork

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23چكيده:در اين مقاله روشي جهت تصحيح ميزان توليد نيروگاهها بخاطر محدود كردن قدرت در يك يا چند خط شبكه كه معمولاً نسبت به يك حد از پيش تعيين شده‌اي انجام مي‌پذيرد، مورد توجه و بررسي قرار گرفته است.چون اين امر ممكن است باعث گردد كه قدرت در برخي از خطوط ديگر شبكه از حدود از پيش تعيين شده‌اي فراتر رود و در برخي از مواقع اضافه بار (Over Load) در اينگونه خطوط حاصل گردد. لذا بايد روشي سيسماتيك و كلاسيك را مورد توجه قرار داد زيرا در غير اينصورت حصول به يك جواب منطقي غيرقابل دسترس خواهد بود.در اين مقاله جهت دستيابي به اين امر، از برنامه‌ريزي خطي (Linear Programming) يا LP استفاده شده است. اين روش نه تنها ما را قادر مي‌سازد كه قدرت در برخي از خطوط شبكه را به يك حد معيني محدود سازيم، بلكه تغييرات و جابجائي توليد (Generation Shifting) از يك نيروگاه به نيروگاه ديگر را حداقل مي‌سازد. همچنين با استفاده از الگوريتم معرفي شده ميتوان شرايط اضطراري سيستم قدرت (Cotingency Analysis) را كه نتيجه خارج شدن يك يا چند خط حاصل مي‌شود و باعث اضافه بار در خطوط ديگر مي‌گردد را مورد تحليل قرار داد و با تصحيح توليد (Generation Correction) در نيروگاه‌ها از اضافه بار اينگونه خطوط جلوگيري نمود. علاوه بر اين مهندسين طراح و بهره‌بردار با استفاده از اين تكنيك قادر خواهند بود در صورت خارج شدن برخي از خطوط (بهر دليل) تصميم مقتضي راجح به تغيير و تصحيح ميزان تولي در نيروگاهها اتخاذ نمايند تا بقيه خطوط شبكه دستخوش ناهنجاري ناشي از ميزان قدرت منتقله نگردند. چون در اين مقاله از مدل LP براي بهينه سازي (optimisation) استفاده شده است، براي بررسي مسئله پخش بار نيز از مدل خطي (DC Load flow) ياري جسته‌ايم تا جوابها سريعتر و با تقريب نسبتاً خوبي حاصل شوند.