آشنایی با سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن

آشنایی با سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن
آشنایی با سازمان فنی و حرفه ای کشور و اهداف و فعالیتهای آن|30016628|zaranetworkفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 21

تاریخچه سازمان فنی و حرفه ایسازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بر اساس ماده واحده شماره 6082 شوراي انقلاب در تاريخ 25/4/59 از ادغام مراكز تعليمات حرفه اي، صندوق كارآموزي، كانون هاي كارآموزي و واحدهاي مربوط به مطالعات نيروي انساني و اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي در جهت تربيت نيروي كار ماهر تشكيل گرديده است كه زيرنظر وزارت كار و امور اجتماعي وظايف خود را به انجام ميرسانداهداف سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور1 تربيت نيروی كار ماهر و نيمه ماهر (آموزش جويندگان كار فاقد مهارت)2 ارتقاء مهارت نيروی كار شاغلروشهای ارائه خدمات آموزشیسازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور وابسته به وزارت كار و امور اجتماعی براساس ماده 151 قانون برنامه سوم، متولي آموزشهای فنی و حرفه اي كوتاه مدت بوده كه فعاليتهای آموزشی خود را در دو بخش دولتی و غيردولتی سازماندهی نموده است.اين سازمان علاوه بر ستاد مركزی، دارای 29 اداره كل و مديريت در سطح كشور و يك مركز تربيت مربی می باشد و به منظور دستيابی به تازه های علوم و فن آوری روز وهمگامی با استانداردهاي بين المللی، همواره سعی بر گسترش روابط بين المللی از جمله سازمان بين المللی كار (ILO) نموده استركن اصلی فعاليتهای سازمان، آموزش است كه عمليات اجرايی آن مأموريت و هويت سازمان را شكل می دهد و در قالب دوره های 3 تا 24 ماهه با : آموزش در مراكز ثابت، آموزش توسط تيمهای سيار، آموزش در پادگانها، آموزش در مراكز جوار كارخانه، آموزش ضمن كار، آموزش تعليمات سرپرستی، آموزش در مركز تربيت مربی و آموزش در آموزشگاههای آزاد نسبت به تأمين و تربيت نيروی ماهر مورد نياز بخشهای مختلف صنعتی، كشاورزی و خدماتی كشور اقدام می كند.1 ارائه آموزش توسط بخش دولتی:الف آموزش در مراكز ثابتب آموزش توسط واحدهای سيارج آموزش در پادگانهاد آموزش در مراكز جوار كارگاه و بين كارگاهیهـ آموزش ضمن كار و حين كارو آموزش تعليمات سرپرستیز آموزش در مركز تربيت مربی2 ارائه آموزش توسط بخش غيردولتی (آموزشگاههای آزاد):لزوم فراگيری فن و حرفه براي كليه اقشار كشور امكانات وسيعي را طلب مي كند كه توان تأمين آن از مجرای دولتی مقدور نيست و لذا به استناد تبصره ماده 111 قانون كار جمهوری اسلامی ايران به سازمان آموزش فنی و حرفه ای اختيار داده شد تا با استفاده از جلب مشاركت بخش خصوصی نسبت به تأسيس آموزشگاههای فنی وحرفه ای آزاد ومؤسسات كارآموزی آزاد اقدام نمايد.الف آموزش در مراكز ثابتاينگونه آموزشها كه عموما آموزشهای پايه ای و تخصصی مي باشند عمدتا در كارگاههايی كه مجهز به تجهيزات و ماشين آلات ويژه ای است كه در محل ثابتی مستقر گرديده اند، اجرا ميشود. در حال حاضر سازمان دارای 549 مركز در سطح كشور بوده كه در حال ارائه خدمات آموزشی به علاقمندان می باشد

ب آموزش توسط واحدهای سيارواحدهای سيار كارآموزی به منظور جبران كمبود مراكز ثابت در نقاط دوردست و فاقد مركز كه مستلزم هزينه سنگين احداث مركز می باشد و لزوم سرمايه گذاري كلان در آن نقاط مقرون به صرفه نبوده، طراحی شده است.هر يك از اين واحدها از تركيب يك و يا چند نفر مربی در رشته های متنوع آموزشی با تجهيزات مربوطه تشكيل شده و از مراكز ثابت به نقاطی كه داوطلب كارآموزی به اندازه كافی داشته باشند، اعزام می شوند و آموزشهای مربوطه را در منطقه مورد نظر اجرا نموده و سپس به محل ثابت خود باز می گردند.ج آموزش در پادگانهابه منظور احراز شرايط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازي ، طرحی تحت عنوان طرح آموزش فني و حرفه اي سربازان در دوره مقدس سربازی توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور در بهمن ماه 1371 تهيه و پس از تصويب هيئت محترم دولت و اخذ مجوز از مقام معظم رهبری وموافقت معظم له، آيين نامه اجرايی آن به نيروهای مسلح و ادارات كل آموزش فنی و حرفه ای سازمان در كشور ابلاغ گرديد.طبق اين قانون سازمان با همكاری مسئولان اداره آموزش پادگانها در نشستهای كارشناسی، پس از برنامه ريزی و توافقهای لازم براساس استانداردها به آموزش سربازان در محل پادگانها می پردازد و پس از پايان دوره و انجام آزمون، گواهينامه به آنها اعطاء می گردد